Living in dreams

Living in Dreams – Concepttekst – april 2016

For English please look further….

1. Intro
Kunstenaars, zo is geweten, voeren je weleens mee naar een andere werkelijkheid. Waarom ze dat doen is een gewichtige vraag, met eindeloos veel antwoorden. Dat ze het doen is misschien het belangrijkste, zonder andere werkelijkheden rest ons uitsluitend het eeuwige hier. Een paar voorverbeeldingen.

Nadat de oude echtgenoot gestorven is, kan de bejaarde Florentino hoe heet hij eindelijk zijn opwachting maken bij de weduwe van wie hij al zijn hele leven houdt. En zo begint het. (G.G. Marquez)
De held weet dat hij spoedig zal sterven. Hij parkeert zijn auto op een schaduwrijke plek, zijn pols verzwakt. Hij valt in slaap achter zijn stuur en droomt dat hij eeuwig verder zal leven. (H. Murakami)
Op een dag merkt de adoptievader dat de dikke zo gepassioneerd zingt, dat de haat die hij altijd voor hem voelde, omslaat in liefde. (J. Marias)
Een vreemd, trolachtig monsters op de buik van een slapende vrouw. (H. Fuseli)

2806264013.jpeg

Een lange schaduw, afgeworpen door een ruiterstandbeeld dat je niet helemaal kunt zien (G. de Chirico).

giorgio-de-chirico-la-torre-rosa-1368877787_org.jpg

Chronos die zijn zoon verslindt (het hoofd is al afgebeten). (Goya)

jL6eJbN.jpg

Hitler toen hij dakloos was, in een te dunne jas, met ingevallen wangen. (R. Villevoye)

12792344_10153992851504914_2671298425974749369_o.jpg

Een aardappel met een plukje haar (F. Koolen)

12819225_10153992851784914_340234976185569679_o.jpg

Een enorme, streelzachte opblaastafel. (T. Dale)

IMG_8559.jpeg

Een vrouw overdekt met glasscherven. (K. Geers)

Unknown-1.jpeg

 

DISCUSWE.jpg2. Mini-essay

Andere werkelijkheden zijn aan te bevelen. Ze brengen vreugde en ontspanning, en nu en dan zelfs verklaringen voor situaties die onoplosbaar zijn. In de wereld van Marquez wint de liefde het van de tijd. Troost en verzoening, in werkelijkheid soms pijnlijk zeldzaam, komen in fictie regelmatig voor. Nachtmerries, de dromen die ons helpen met onze angsten om te gaan, worden door kunstenaars zichtbaar gemaakt, denk maar aan Goya. Als je ergens moet zijn voor een leven dat intenser en misschien zelfs gelukkiger is, slechts één adres. Verbeeldingswerelden en droomwerelden lijken erg op elkaar, én ze ondersteunen elkaar. Voor kunstenaars is het erg van tel er veel in te vertoeven. Soms is er niet eens een grens en vloeit verbeelding over in de werkelijkheid. Dat hoort ook zo. Hoe reëler een droombeeld in je hoofd, des te groter de kans dat het werkelijkheid wordt. Wensen en idealen, want ook dat zijn dromen, kunnen je glashelder voor ogen staan. Mensen hebben zich ooit een wiel voorgesteld. In hun verbeelding bestond een bronzen atleet, een gloeilamp of een middel tegen tbc. Enige tijd later werden de droombeelden werkelijkheid, en veranderden ze het aanschijn van de wereld. Oscar Wilde schreef dat verbeelding liefde is, of misschien schreef hij het niet.

3. Helaas

Helaas kunnen we niet alleen in onze verbeelding leven. Als we dat werkelijk zouden doen, zouden we verhongeren en sterven. Living in Dreams is een probleemsituatie. Het is een onmogelijkheid. Maar dat willen we, wat deze tentoonstelling betreft, juist graag. Waarom zou je niet op de rand van de vulkaan willen dansen? Waarom niet beweren dat net dromers de allergrootste realisten zijn?

Living in Dreams breekt een lans voor de verbeelding. We stellen een tentoonstelling samen waarin dromen en wensen werkelijkheid worden. We hebben naïeve, wrede, absurde, intense, paradoxale droom- en andere beelden in gedachten, maar zeker weet je het nooit. Soms is een droom idyllisch tot je hem vertelt, dan blijkt hij plots angstaanjagend. Of omgekeerd, blijkt er iets moois te ontkiemen in een nachtmerrie. Zo veelkantig is ook het werk dat we willen laten zien. Maar we willen niet voorbij gaan aan het hier en nu. Living in Dreams is een poort naar een andere dimensie. Wie zich beroepshalve of anders veel met andere werelden inlaat, moet ook regelmatig terugkeren. Terug naar de rompslomp en de verkeersellende, de afbetalingen en de spaghetti die elke keer overkookt. Er is geen andere mogelijkheid. Maar voor degenen die deelnemen staat de poort altijd open, en zijn de mogelijkheden daarachter onbegrensd. Dat willen we graag tonen, en delen. De poort staat namelijk open voor iedereen.

4. Wie
De kunstenaars’ (droom)werelden waren doorslaggevend voor onze keuze. Vrijwel alle kunstenaars op Living in Dreams stappen continu door de spiegel, naar dààr en weer terug. Laat dat nu net geen evidentie zijn: heel wat kunst vloeit voort uit een andere bron, verbeelding is niet noodzakelijk een onderdeel van een werk, of van de totstandkoming van een werk. Voor alle duidelijkheid, verbeelding is voor ons geen kwaliteitscriterium. Het is een keuze, dat wel, of een factor die we graag omarmen.
Aan de tentoonstelling nemen 26 kunstenaars deel.
Nel Aerts, Feiko Beckers, Morgan Betz, Pim Blokker, Sara Bomans, Melanie Bonajo, Kim David Bots, Vaast Colson, Anton Cotteleer, Tom Dale, Kendell Geers, HeHe, Gerard Herman, Laurent Jourquin, John Isaacs, Frank Koolen, Jaap Kroneman, Nishiko, Erkka Nissinen, Sarah & Charles, Savage, Lieven Segers, Dennis Tyfus, Roy Villevoye, Heidi Voet en Bedwyr Williams.

(voorbeelden zie verder)

 

Frank Koolen (kunstenaar) en Els Fiers (criticus, schrijver) zijn gastcuratoren en samenstellers van Living in Dreams. Aan de basis ligt onze wens om kunstenaars samen te brengen met een bepaalde, kritische en humoristische ingesteldheid, en na te gaan wat er gebeurt wanneer hun werk en energie in één ruimte terechtkomt. Verzinsels, verbeelding en (soms) een explosieve verbeeldingswereld bleken bij iedereen een rol te spelen. Op papier tekende zich al snel een constante en dus een bindende factor af. En toch. Wat we écht willen, is een tentoonstelling te maken zoals we ze dromen.

Michel Dewilde is curator. Meer dan een jaar geleden nodigden we onszelf uit. Michel vond ons voorstel aanvaardbaar. Thanks Michel.

5. Wat
Gezien ons budget, maar ook gezien het thema, stellen we een tentoonstelling samen met bestaand en nieuw werk. Lang niet alles hoeft nieuw te zijn, er is genoeg werk dat zelden te zien was en mooi aansluit bij het concept. We kozen zowel installaties als schilderijen, beeldhouwwerk, video, tekeningen, foto’s, nagenoeg alle media komen aan bod. Sommige kunstenaars werken in situ, andere brengen performances, nog anderen maken combinaties. Dergelijke bijdragen worden nieuw gemaakt. Meerdere performances zijn gepland in de loop van de expo – we willen niet alles in één keer laten plaatsvinden op de vernissage. Ons doel ligt bij een dynamische en bewegende tentoonstelling, eerder dan bij een setting voor kunst die een tijdlang te zien is, en dan weer verdwijnt. (E.F.)

 

ENGLISH VERSION

 

Living In Dreams – Concept

1. First

Every now and then, an artist may guide you to another world. Why? That’s a question of great importance. Answers to that question might be diverse, and probably countless. Fact is that it can happen. Great, because without other realities there’s nothing but an eternal here.

After the death of the elderly doctor, the old Florentino what’s his name is finally able to visit the late doctor’s wife. He’s been in love with her since he was a young man. They’re all very very old, yet, from here on the story begins. (G.G. Marquez)
The hero knows his death is inevitable. He parks his car under a tree, his pulse weakens. He falls asleep and dreams he’ll live on forever. (H. Murakami)
One afternoon the man hears the passionate singing of the fat boy. The hatred he felt so deeply for so many years, suddenly turns into love. (J. Marais)
A weird, monstrous creature on the belly of a woman, sleeping. (H. Fuseli)

2806264013.jpeg

A shadow, cast from an equestrian statue you can’t see very well. (G. de Chirico)

giorgio-de-chirico-la-torre-rosa-1368877787_org

Saturn devouring his son (the head and arm are already bitten off). (Goya)

jL6eJbN.jpg

A homeless Hitler, cold and hungry. (R. Villevoye)

Roy Villevoye.JPG

An unreal potato with a tuft of hair. (F. Koolen)

12819225_10153992851784914_340234976185569679_o.jpg

A huge, soft, furry table (T. Dale)

IMG_8559.jpeg

A woman covered with pieces of broken glass. (K. Geers)

Unknown-1.jpeg

 
2. Mini essay

Other realities are highly recommendable. They bring us joy and distraction, and sometimes they even shed a light on hopeless situations. In the world of G.G. Marquez love triumphs over time. Consolation and reconciliation, so rare in this world, may be given to people in the other. Nightmares – or the dreams that help you deal with fear – are made visible by artists like Goya. If you’re looking for a life that’s more intense or even more pleasurable, there’s only one option really. Imaginary worlds and dreamworlds are quite alike, the feed each other and are deeply connected. Some artists dwell in those worlds, they look around, attentively. By doing so, they cross borders. Imaginary things become real, imagination turns into reality. Wishes and ideals, also some kind of dreams, can become christal clear in someone’s mind. People once imagined a wheel. In somebody’s view a marble athlete, a light bulb or a cure for tuberculosis was already there. Sooner or later these images became reality, and changed the course of the world. Oscar Wilde once said imagination was nothing but love.

DISCUSWE.jpg

 

3. Unfortunately
Unfortunately we can’t live in dreams forever. If we would, we’d starve tot death. Living in Dreams is a problem. It’s impossible. Yet that kind of paradox is exactly what we’re looking for, when it comes to a context for exhibiting art. Let’s add some questions to it all. Why not dance on the volcano? What if the dreamer turns out to be the real realist?

Living in Dreams embraces imagination. We’re composing an exhibition in which dreams and wishes become reality. We’ve got some naive, cruel, absurd, intense and contradictory images in mind, but you can never be sure. Sometimes a dream is idyllic until you tell someone, then it may become terrifying. Or a nightmare, imagine a nightmare with a germ of beauty in it. Complexity, in art as in dreams, is wat we’re aiming for. And then there is reality.
Living in Dreams likes to be a gate to another dimension. Whenever you need to dwell in different worlds, workwise or for another reason, you have to come back too. Back to your daily routine, to the traffic jams, payments, spilt milk and ruined dinners. There’s no other way. But for those taking part the gate will always be open, and possibilities remain unlimited. That’s what we like to show, and share. That the gate’s open to everyone.

 

4. Who
Artists in the list were invited because of their fascinating (dream)worlds. For the moment we’re talking to everyone about interventions and works.
Nel Aerts, Feiko Beckers, Morgan Betz, Pim Blokker, Sara Bomans, Melanie Bonajo, Kim David Bots, Vaast Colson, Anton Cotteleer, Tom Dale, Kendell Geers, HeHe, Gerard Herman, Laurent Jourquin, John Isaacs, Frank Koolen, Jaap Kroneman, Nishiko, Erkka Nissinen,, Sarah & Charles, Savage, Lieven Segers, Dennis Tyfus, Roy Villevoye, Heidi Voet and Bedwyr Williams.

See below for more.

Frank Koolen (artist) and Els Fiers (critic, writer) are guest curators of Living in Dreams. Basically, we wanted to invite artists with a certain, critical, humorous mindset and see what would happen if their work and energy was brought together in a space. Turned out imagination was a binding factor. And yet. What we really want to do is to make an exhibition as we dreamed it.

Michel Dewilde is curator. A year and a half ago we kind of invited ourselves. Michel found our proposal acceptable. Thanks Michel.

 

Deelnemende kunstenaars en hun werk…

Contributing artists and their work…

(coming soon)

 

 

 

 

 

Versie  Dreams 2015

Projectvoorstel, tentoonstellingsvoorstel, schets.*

* For English version please see below

“Without contraries is no progression. Attraction and repulsion, reason and energy, love and hate are necessary to human existence.”

William Blake, The Marriage of Heaven and Hell, 1794

Thema: de antithese, de tegenstelling of het het verenigen van tegenstelling.

Curatoren: Frank Koolen & Els Fiers

Inhoud

1. Het begin

2. Het midden van het begin

3. Het einde van het begin

4. Kunstenaars

5. Plaats

6. Mailbox

7. Titels

8. C.V.’s

1. Het begin

Antithese? Inderdaad, na een hele tijd wikken en wegen bleek dat het antwoord, of beter nog, het woord. Initieel wilden we een tentoonstelling maken met kunstenaars die een zelfde attitude deelden. We houden veel van kunstenaars/ schrijvers/ lieden die opvattingen doorprikken, ondermijnen, in het tegenlicht beschouwen, die stommiteiten omarmen, zichzelf in de voet schieten, onderuit halen, verwachtingen niet inlossen, spelfouten maken, maskers opzetten, het omgekeerde zoeken. Zulke mensen denken duidelijk anders. Hun hoofden zijn keerpunten, hun gedachten handremmen die worden aangetrokken bij het inhalen op de snelweg. Ze hebben een eigenschap, misschien is het een gen, waardoor ze spontaan een andere mogelijkheid zien. Als iedereen ja zegt beginnen ze in hun eentje neen te overwegen. Eensgezindheid geeft hen een gevoel van beklemming. Ze houden niet erg van zingen in koor. Als alles naar wens verloopt struikelen ze met de drankjes. Als je dit soort ingesteldheid op artistieke output toepast, sluit je hoe dan ook een tegenbeweging in. Antithese.

Veel mensen vinden zichzelf individualistisch en dwars, maar laten we eerlijk zijn, niet zo erg veel mensen brengen het resultaat van die denkwijze ook daadwerkelijk naar buiten. Het gaat ons ook niet om dwarsheid of individualisme, maar om een soort denken dat fundamenteel kritisch en grillig is, én in staat tot het creëren van iets nieuws. Een nieuw beeld, een nieuwe gedachte, een nieuw inzicht – misschien. Het platgetreden pad blijkt plots een ijsbaan waar je je niet langer staande kunt houden. Wat iedereen voor waar aanneemt blijkt ongezond, wat altijd al riskant was, wordt troostend en heilzaam. Uit het dieptepunt wordt een hoogtepunt geboren, uit schaamte een prachtig wonder. De antithetische mens kan niet anders dan het wit in het zwart te zien, het falen in het succes, de schoonheid in de lelijkheid, de overwinning in de ondergang. In eenzelfde beeld/ werk/ fragment botsen twee tegengestelde componenten. De paus wordt neergemaaid door een meteoriet. Na het redden van mensheid wordt de held betrapt op het stelen van wit mannenondergoed. We hielden nooit zo van Claus maar wel van sommige van zijn titels, De koele minnaar, Een zachte vernieling. Plotseling gebeurde er niets, ook zoiets, van Herman Brusselmans.

We willen overigens nog altijd een tentoonstelling maken met kunstenaars die eenzelfde attitude delen. Maar een attitude kan je niet zomaar bij het nekvel pakken. En jij wel, jij niet, dat willen we niet. Botsingen, contradicties en tegenstellingen in de kunst zelf zijn daarentegen eenvoudiger aan te wijzen. Je kunt ze met het blote oog zien en (met enige inzet) benoemen, en ze vloeien net zozeer uit hetzelfde soort hoofden voort. Antithese is een woord dat veel kan bevatten en tegelijk een sterk filosofisch fundament heeft. En dat heeft dit plan eigenlijk ook. Plus, als je de antithese als criterium kiest, kom je bij hele verschillende kunstenaars uit. De vreemdste combinaties doemen op, werk dat absoluut niemand in dezelfde ruimte zou neerzetten. Exact het spanningsveld dat we voor ogen hebben.

2. Het midden van het begin

De Franse kunstenares Orlan, die zichzelf middels talloze operaties omvormde tot de vrouw met het mooiste gezicht aller tijden, vertelde me eens dat ze het concept van schoonheid volstrekt oninteressant vond. Het begrip was volgens haar louter constructie van de heersende klasse. Vrouwonvriendelijk, mensonvriendelijk, al te zeer ondersteund door de markt, weg ermee. Kunstenares op zoek naar schoonheid heeft een gloeiende hekel aan schoonheid. Ook dat is de antithese. Het is de bereidheid om door de waan heen te snijden en uit te komen bij heel andere opvattingen. Klinkt ernstig, is vaak grappig. En er is ook nooit sprake van dwang. Wie dat wil kan schoonheid nastreven. Maar wie al twijfels had, heeft nu een argument en een medestander die zich na jarenlang denkwerk en pijnlijke feiten een gegronde, nee, diepgewortelde mening heeft gevormd. Schoonheid en Orlan hebben verder weinig met dit plan te maken. Maar het verlangen om datgene te doen wat niemand verwacht, om twijfel te zaaien waar consensus heerst, om uit te komen bij het tegenovergestelde van wat je in gedachten had, zijn juist des te meer van toepassing.

Nogmaals, er is geen antithese zonder een ingesteldheid die daaraan ten grondslag ligt. Het ene is nauw verbonden met het andere. Misschien oppert iemand dat net dit de basis is van artistiek werk, van kunst. Dat kan zeker zijn. Misschien is het ook de basis van veel andere dingen, zoals romantiek, misdaad of heiligheid. Maar dat leidt ons weer te ver. We houden het op de antithese in beeldende kunst, het gelijktijdig poneren van A en B. De C voltrekt zich grotendeels in het hoofd van de toeschouwer, daar houden we onze handen vanaf. Maar de A en de B, en de kunstenaars die dit op een min of meer uitgesproken manier gebruiken in hun werk, willen we graag tonen. Vanzelfsprekend kan je daar erg ver in gaan of kan je het gegeven juist erg strikt interpreteren. Hopelijk vinden we een middenweg, en kunnen we een platform creëren voor een soort scheppen dat erg vruchtbaar is.

Als in:

Het zwarte kartonnen Prada-toilet van Tom Sachs, omdat het zoiets proletarisch als een toilet betreft, van het onproletarische Prada, en omdat het van karton is, wat niet handig is voor een toilet. (Top, een wc als richtlijn).

Het Barbie Slave Ship, ook van Tom Sachs, gemaakt voor de Biënnale van Lyon in 2013, onder meer om de prachtige roze zeilen, maar nog meer om de onverwachte koppeling van speelgoed en mensenhandel.

f58598a54abe384f675d4f67305ad6cf

723a24da5f2c7eaead6ae1a5eb8df30c

Het Afrikaanse voetbalelftal (A.C. Forniture Sud) van Maurizio Cattelan, gekleed in truitjes met daarop het woord ‘Rauss’, onderstreept met een pijl. Het waarom spreekt vanzelf. Jongensdroom versus racisme.

images-1

Het moment waarop Brian het gordijn opentrekt en naar het toegestroomde volk schreeuwt dat hij Jezus niet is, spiernaakt, in Monty Pythons Life of Brian. Waarom? Om de naakte en antireligieuze gedachte. Om de blinde devotie van de massa tegenover het nuchtere individu. Niet de juiste messias, hoe komen ze erbij?

images-2

De inktduistere installatie The Terrorist’s Apprentice van Kendell Geers,, met in de verte een dramatische belichte, onmogelijk futiele lucifer. Waarom? Om de enscenering en de explosieve conclusie.

De manier waarop doodsbange Amerikaanse soldaten elkaar aanspreken met ‘kloot’, in de Nederlandse vertaling van Norman Mailers’ The Naked and the Death. *

* Deze voorbeelden bakenen enkel een gebied af dat onze belangstelling wegdraagt, ze worden niet opgenomen in de tentoonstelling.

Maar van de soldaten van Mailer weet je het gewoon. Ze gaan er allemaal aan. Ze worden uitgezet als prooien, hun lot ligt al vast. Daarom geeft het niet dat ze elkaar kloot noemen. Ze bedoelen het niet kwaad. Op zich is kloot trouwens een goed woord, kort, krachtig, je kunt er wat emotie in kwijt. En begrijpelijk ook. Want jongens die in een onbekend land door onzichtbare vijanden worden opgejaagd, hebben wel iets anders aan hun hoofd dan omgangsvormen. Ze willen elkaars namen niet weten, want ze gaan toch dood. Rijmt ook op kloot. Alleen, je moet ermee lachen. Middenin de ellende van de Japanse jungle introduceert Mailer – of zijn vertaler – een lachwekkende aanspreekvorm. Dat voelt echt raar, een tikkeltje ongepast zelfs. Een lach in de hel. Is het humor? Sarcasme? Moeilijk te zeggen. Wellicht is het vooral realisme, een manier om de huiveringwekkende, beschreven werkelijkheid echter te maken.

Of nog: “Zijn gelige, vadsige lijf schommelde moeizaam van de ene naar de andere kant en begeleidde de intensiteit van de opeenvolgende tonen, uitgebracht met oneindig veel gevoel maar zonder enige betekenis. Het was de uitbeelding van buitensporigheid, verspilling, waanzin en doodsangst. Bezweet schreeuwde hij zich schor zonder zich ergens om te bekommeren, vergat waarschijnlijk zelfs dat hij bestond, niet zozeer vanwege de muziek die hij vertolkte als wel door de moeilijkheid van de enscenering die hij uit vrije wil uitvoerde. Zijn stem (tot op dat moment altijd getemperd en gedempt door gangen, deuren en salons), van een kracht die mijn begrip te boven ging, leek niet uit zijn keel te komen, deed fraude vermoeden; maar de zekerheid dat het inderdaad de zijne was raakte mijn hoofd als een woeste mokerslag en deed me belanden in het rijk der waanzin.”*

*uit het verhaal Duivels Wonderkind van Javier Marias, afkomstig uit de bundel Terwijl zij slapen

Kortom. De dikke ontdekt zijn ware aard als kunstenaar en ontsnapt zo aan de destructieve greep van zijn pleegvader, die hem veracht. Op het laagste punt, op het meest ridicule, lachwekkende, groteske, deplorabele moment van de voorstelling (die hij geeft in zijn kamer zonder te beseffen dat iemand hem ziet) is hij sterker dan ooit. Met de kracht van zijn ziel en zijn buitengewone stem verslaat hij zijn kwelgeest, de pleegvader. Antithese. Het dieptepunt blijkt een steile piek te zijn. De dikke wint.

In ieder geval is het het schrille contrast dat voor geknetter zorgt. Het is stilistisch interessant, kan inhoudelijk erg relevant zijn, en als het beeldende kunst betreft levert het soms visueel sterk materiaal op. Maar de antithese is meer dan een contrast. Het gaat om duidelijk standpunten die je tegenover elkaar plaatst met de bedoeling een idee te versterken. Ach, laten we niet kommaneuken, het verenigen van tegenstellingen is al meer dan genoeg. En ook dat is een beetje paradoxaal, want tegenstellingen zijn eigenlijk niet verenigbaar, maar dat vinden we extra interessant.

Kunnen ook: de anticlimax, de contradictie en het spelen met verwachtingen. Of elk beeld dat op twee verschilende sporen rijdt. (E.F.)

3. Het einde van het begin

Lang geleden, aan het einde van de vorige eeuw, trad ik (E.F.) aan bij het weekblad Knack, verantwoordelijk voor een pagina over galerietentoonstellingen. Het volledige eerste jaar was ik ervan overtuigd dat mijn opdracht als recensent extreem snel voorbij zou zijn. Angst voor ontmaskering, een schrijnend gebrek aan bewondering voor allerlei instanties en beroemde kunstenaars, er waren zoveel redenen om aan te nemen dat mijn tijd als criticus kort zou zijn. Mis, want vijftien jaar later schreef ik nog altijd over kunst in de Knack. Recensies, maar ook interviews, keuzes, analyses, aankondigingen, terugblikken op, het hele repertoire. Met plezier én ervaring, maar desondanks werd het tijd om aan al dat bespreken een punt te breien.

In liedjes leggen ze dat soms heel goed uit:

When the storm clouds are riding through a winter sky

Sail away, sail away

When the love light is fading in your sweetheart’s eye

Sail away, sail away

When you feel your song Is orchestrated wrong

Why should you prolong your stay?

When the wind and the weather blow your dreams sky high

Sail away, sail away, sail away

(Uit Noël Cowards Sail Away)

Vaarwel de Knack. Tijd voor iets nieuws, een ander soort schrijven. Hopelijk komt er ooit een boek van. Wordt het een roman? gaat het over liefde? Wanneer verschijnt het? Om ervan af te zijn zeg ik altijd hetzelfde. Ja en ja. Geen idee wanneer het af zal zijn. Over honderd jaar. Desondanks kweekte ik in al die tijd toch een paar opvattingen. Eentje ervan was dat succesvolle kunstenaars (ik zeg niet ‘goeie’ kunstenaars) nooit iets tussen henzelf en hun werk laten komen. Misschien is dat wel de sleutel tot succes. Vooropgesteld dat succes datgene is wat je zoekt. Ik stelde ook vast dat goeie kunstenaars (ja, goeie) haast altijd slagen in het creëren van een erg grote vrijheid in hun werk. Ze doen er alles, zeggen er alles, durven er alles. Mocht je hun vrijheid kunnen opmeten, zou die aanzienlijk groter zijn dan bij euh, artistiek niet zo ambitieuze kunstenaars. Ik werd het eens met Marcel Duchamps stelling ‘Ik geloof niet in kunst, wel in kunstenaars’. Ik praatte met razend interessante lieden, sliep slecht vanwege de depressies waarover ze me vertelden, en bleef veel (maar toch nog minder vaak dan ik had gedacht) plakken op ateliers tot diep in de nacht. Uiteindelijk zette ik me liever aan interviews dan aan het schrijven van recensies. En ik stapte na 50 (weken) x 15 (jaar) x 3 (besprekingen/ critic’s choices etcetera per week) = 2250 (geschat totaal van al mijn) meningen en overpeinzingen over kunst niet meer af van mijn voorliefde voor kunst met twee kanten. Omdat dat volgens mij ontegensprekelijk de interessantste kunst is om over te schrijven. Of de interessantste kunst tout court. Vandaar dus ook: antithese.

Maar laat het gegeven geen beperking zijn. Kunstenaars maken geregeld gebruik van tegengestelde concepten. Die denkwijze vloeit wellicht ergens uit voort en dat hopen we ook te kunnen belichten. Wat bindt hen? Is het dwarsheid? Humor? Intelligentie? Of gewoon realiteitszin, en het inzicht dat de werkelijkheid ook vol tegenstrijdigheden zit? Wie zal het zeggen. Maar we willen ook niet alles op ons bord. Humor alleen is ondanks alle charmes ervan misschien niet genoeg. Ambiguïteit slechts een woord waarmee je alles verkocht krijgt. Parodie? Nope. Daar overtuig je dezer dagen niemand meer mee. Zijn we op zoek naar maatschappelijke relevantie? Niet per se. Naar kwaliteit? Bof. Naar absurdisme? Onlogica? Dat wel. Energie? Ook. Wat we willen is het bliksempje dat wel eens uit dit soort elastische, tegenstrijdige kunst springt. Naar wrijving en spanning. En naar anderen die alles wat ernstig moet worden genomen, niet zo ernstig nemen. Vandaar de titel, maar die kan nog veranderen. In Gratis koffie. Of pingpongcube.

4. Kunstenaars Er zijn tal van kunstenaars die voor dit plan in aanmerking komen, maar er zijn er nog meer die dit soort tegenstellingen niét in hun werk hanteren. Je hebt er die veel, soms en nooit antithetisch werk maken. Bij de laatste groep gaan we vanzelfsprekend niet aan de deur staan. Bij de anderen wel. We maken een selectie van kunstenaars die het vermengen van tegenstellingen bijna als een soort handelsmerk hebben, en van kunstenaars die het concept subtiel of met mate in hun werk gebruiken. Antithese als basis hoeft niet altijd overduidelijk te zijn. Zaak is dat de manier van denken zichtbaar gemaakt wordt, en dat we een sfeer creêren of een gebied verkennen waarin net dit soort confronterend denken en voelen leeft. We situeren sommigen, niet allemaal, kort vanuit het idee van de antithese.

Feiko Becker (NL): http://www.feikobeckers.com/
Persoonlijke anekdotes worden via afstandelijke taxonomie tot absurde scenes gemaakt.

Morgan Betz (NL/VS): http://www.baarsprojects.com/artists/morgan_betz.html
Elektrisch geladen koortsdromen uit een parallel universum.

Melanie Bonajo (NL): http://www.melaniebonajo.com/
Anarchistische zoektocht naar de leegheid van de eigen generatie.

Lichamen, verlangen en identiteit zijn constructies die op de raarste manier functioneren, of niet functioneren. Your karma is leaking. Is dat een mens of een plant en wat doet die man onder de motorkap van een oude kever?

Bedwyr Williams (Wales): http://www.saatchigallery.com/artists/bedwyr_williams.htm
Bedwyr Williams put voor zijn sculpturen en performances uit de onhandige banaliteiten rondom zijn eigen bestaan. Zijn werk is een komische samensmelting van zijn kunst en zijn leven dat zowel zielig als rationeel kan zijn.

Lieven Segers (B): http://www.lievensegers.be/
Lieven Segers verzamelt kleine momenten, verhalen, ontmoetingen met zijn omgeving. Deze momenten die handelen over dagelijkse situaties,  worden naar beelden vertaald op een kritische en humoristische manier.

Jaap Kroneman (NL): http://www.galerievangelder.com/artists/kroneman2.html
Een recalcitrante kunstenaar is hij. Geen enkele regel of stroming is op Kroneman van toepassing. Hij doet wat hij zelf wil en zelf bedenkt, en heeft lak aan wat anderen daar van vinden.

Vaast Colson http://www.hanstheys.be/artists/vaast_colson

Moeilijk om dit werk kort te vatten. Alles is herkenbaar, maar nooit wat het lijkt. Onder de speelsheid zit een vriendelijk maar doortastend verzet.

Gerard Herman http://www.gerardherman.be

Grootste verwachtingen? Niet hier. Humor speelt altijd een rol, iedereen is een slaaf van zijn eigen ontstellende knulligheid, de kunstenaar is een pop aan absurdistische touwtjes.

Dennis Tyfus http://www.ultraeczema.com/main.html

Het kunstenaarschap is een dans die in stilte en diepe concentratie moet worden uitgevoerd, door een poëtische gestemde amateur die weer rechtveert na het struikelen tijdens een pirouette. Het is los, dat vooral.

John Gillis & Aline Bouvy http://www.bouvygillis.net

Brachten recent een reeks tekeningen uit getiteld The anus, in relation to the penis, the hand, the face. Need we say more?

Sara Bomans http://www.sarabomans.be

Associaties, argeloze tekeningen, Pain things en iemand met de poot van een stoel in het oog, in de verbeelding van Sara Bomans blijft niemand of niets op zijn plaats.

Heidi Voet http://www.heidivoet.net

Heidi Voet maakt meestal installaties in situ: sterrenhemels met geldstukjes op de vloer, graffiti met peperkoek. Absurdisme met expressief uitgesneden aardappelgezichten.

Nel Aerts http://www.nelaerts.com

Kendell Geers http://www.kendellgeers.com

Begin er maar aan in twee zinnen. Een van mijn favoriete werken van Kendell Geers zijn de voetballen van Masked Ball, 2002, elke bal overtrokken met het masker van een wereldleider.

Frank Koolen http://www.frankkoolen.com

Aangespoelde kunstenaar verkoopt werkjes bij aangespoelde boot. Langs de kant van de weg. Je ziet van hier dat er niemand langskomt om iets te kopen. De inzet, de ontgoocheling, het kunstenaarschap als dubbelspel, heerlijk en pijnlijk.

Laurent Jourquin http://www.laurentjourquin.com

Nishiko http://www.nishiko55.com

Savage http://www.savagestudio.eu

Gevonden handschoenen uitgestald als koopwaar, een wasmachine, gerepareerd en terug op de vindplaats gezet. Als kunstenaar maak je van de wereld een betere plaats, toch?

Edward Lipski http://www.timvanlaeregallery.com/artists/EdwardLipski.html

Wim Delvoye http://www.wimdelvoye.be

Hét typevoorbeeld van iemand die altijd twee werelden verenigt, high brow en alledaagsheid, een goal en glas, een massa muizen in aanbidding voor een enorm kattenportret.

Anton Cotteleer http://www.antoncotteleer.be

Verleidelijk benen, overtrokken met een muf tapijtje. Sculptuur en absurdisme, Slechte Smaak en mooie rondingen, Cotteleers werk is een kettingbotsing.

5. Plaats

Omdat het plan voor deze tentoonstelling gestoeld is op de tegenstelling, is elke niet voor de hand liggende plaats geschikt. Met andere woorden, een witte kubus zou een logische keuze zijn, maar net daarom is elke volkomen andere dan een lege witte ruimte eigenlijk passender. Een museum met oude, religieuze kunst, een context met weinig licht, een historische setting, een kloosterrefter, een gevangenis, het is allemaal mogelijk en het proberen waard. Vanzelfsprekend maakt het de oefening complexer, maar daar is niks op tegen. Wie een expo wil maken met grote installaties of uit de kluiten gewassen videowerk heeft vanzelfsprekend andere ruimtelijke wensen. Bij ons ligt het anders.

We willen kunst laten zien die bijzonder is, die leeft en een bepaalde taal spreekt. De antithese als thema is niet zo vrijblijvend. Je kijkt al snel met de dubbele blik, scant op twee krachten, komt vlugger dan vermoed uit op een reeks werken die apart en gericht zijn. Ideaal zou zijn dat de context dat mee reflecteert. Maar de kracht van een tentoonstelling als deze moet vooral in de concentratie liggen, en in de zorg waarmee werk is gekozen en getoond. We hopen ook dat de synergie van twee curatoren zichtbaar wordt, dat de som meer is dan de afzonderlijke delen. Frank is kunstenaar en ik schrijver. In de kern is dat allemaal hetzelfde, vloeit alles voort uit dezelfde wens iets te maken of te scheppen. Maar we gaan toch uit van een andere persoonlijke blik. Het resultaat zou verrassender moeten zijn dan wanneer we dezelfde expo alleen zouden maken. Niet zozeer tegengesteld, zo is gebleken, maar wel complementair.

6. Mailbox

Vanwege het voorlopige karakter van dit voorstel is de briefwisseling met kunstenaars nog maar summier. Eentje vat een en ander echter goed samen, zowal naar inhoud als naar intentie. Het mag erbij.

On 10 February 2015 at 12:59, Els Fiers <els.fiers@pandora.be> wrote:

Dear Kendell,

thank you very much for your text,loved the spirit of it, was drawn into it the minute I started reading,

& in the end I must admit I felt somewhat moved (just a dash, well dosed)..

Also.. The same Friday afternoon I was writing another text, on an exhibition we’re thinking about.

Together with a friend – Frank Koolen, he’s an artist living in Amsterdam – I’d love to make a (group)-show based on the idea of antithesis.

On art in which opposite ideas are united, confronted,

like cruelty and humour, combined in one work, or salvation and despair, paradise and hell, racism and childhood dreams power and play,..

It’s a long story really, as much about kindred souls as about the actual art.

The further we’re taking the idea, the more relevant and deep it feels to us.

But the thing is, your work seems so inspiring and connected to it, it’s a bit like a key unlocking what we have in mind…

Perhaps asking about joining in at this point is too soon,

we’re now working on the grid of what hopefully will be a show,

but still, would love to know if you’d consider the idea, if you’d be interested in the project, or so, in reading somewhat more in the process of heading towards the exhibition..

For now, we’ve chosen Pingpongcube as a title,  as a kind of a lighthearted example of what we’re aiming for,

it will probably change into something else, like Living in dreams,

or It wasn’t love, only lust.

Hope to hear from you soon, best regards,

Els Antwoord:

dear els

it’s not everyday that i receive such a wonderful response and invitation – yes i would be delighted to join your project please keep me in the loop and let me know how i may be part of the contradiction

my best kendell

7. Lijst met titels

Unserious Business 10% off The Haunted Life (JKerouac) Embrace Gerard zegt ja Re: Heidi Taking crazy things seriously (OWilde) I fart in your general direction (MPython) Sorry mom, dad, everyone Living in dreams for the rest of time (HMurakami) Until we burn up and become nothing (HMurakami) No such thing as a perfect despair There’s no such thing as a perfect despair (HM) I used to dream of drowning too until I got saved by someone like you How about not to Demotivateur Hesitate, jump, crash Maurice, potteke pis, potteke kak, almanak (Urbanus) Art is a drug (MDuchamp) Monogamy is dangerous Parce que c’était lui Parce que c’était moi (MdeMontaigne over zijn beste vriend) Don’t eat us, we’re spoiled No friends in heaven (OWilde) A good deed anonymously (Wilde) Love them or die Love us or die All of us, one (Gummbah) We’re all one, John, Snowwhite, Ahmed A pingpongcube is correct (Gummbah) A pingpongcube! We konden niet op een leuke titel komen Het is vierkant en wit, wat is het? It wasn’t love, only lust It’s not me, it’s you Let’s get lost Zonder geluk valt niemand van het dak Afterglow Blinded by darkness

8. C.V.’s

Els Fiers

°1972 woont in Gent, BE/ lives in Ghent, BE

M. +32 486 51 57 03 els.fiers@pandora.be

https://elsfiers.wordpress.com

https://sailawaystories.wordpress.com

https://flyawayartworks.wordpress.com

auteur, kunstcriticus, kunsthistoricus/ writer, critic, arthistorian

Artikels en publicaties, selectie/ Articles & publications, selection: –

Bill Viola, Galeries Nationales du Grand Palais Parijs, recensie, Knack Focus 13, 26/3/2014

– Jos de Gruyter & Harald Thys, Die Schmutzigen Puppen von Pommern, Galerie Micheline Szwajcer Antwerpen, recensie, Knack Focus nr. 10, 5/3/2014

– Michaël Borremans, interview n.a.v. zijn retrospectieve As Sweet as It Gets, Bozar Brussel, Knack Focus nr. 6, 5/2/2014

– HeHe, Anthroposphere, Aeroplastics Brussel, recensie, Knack Focus nr. 6, 5/2/ 2014

– Kunst on the dark side, terugblik op 2013, Knack Focus nr. 50, 11/12/2013

– Welkom Weirdo, essay, Knack Focus nr. 50, 11/12/ 2013

– Gerard Herman, Interview n.a.v. Arm en Erg Hard in Museum M, Leuven, Knack Focus nr. 48, 27/11/2013

– Folkert de Jong, Amabilis Insania, Middelheimmuseum Antwerpen, recensie, Knack Focus 46, 13/11/2013

– Philippe Parreno, Anywhere, Palais de Tokyo Parijs, recensie, Knack Focus nr. 46, 13/11/2013

– Ronald Ophuis, interview n.a.v. Oorlog en Trauma, Ghislainmuseum Gent, Knack Focus 45, 6/11/2013

– Emmanuel Perrotin, interview n.a.v. Happy Birthday Perrotin, Tripostal, Rijsel, Knack Focus 44, 30/10/2013

– Kendell Geers, interview n.a.v. Alphabête, Rodolphe Janssen, Brussel, Knack Focus 36, 4/9/2013

– Ron Mueck, De Gepetto van de glasvezel, artikel/ portret n.a.v. de tentoonstelling bij Fondation Cartier, Parijs, Knack Focus nr. 15, 10/4/2013.

– Mike Kelley, Stedelijk Museum Amsterdam, recensie, Knack Focus nr. 3, 16/1/2013

– Jeff Koons, interview n.a.v. de tentoonstelling bij Almine Rech, Brussel, Knack Focus nr. 43, 24/10/2012

– Orlan, interview n.a.v. 5 Ensembles in het MuHKA Antwerpen, Knack Focus nr. 42, 17/10/2012

– Nishiko, interview nav. Return on Invest, Stroom Den Haag, Knack Focus 24, 13/6/2012

– Andres Serrano, interview nav. Sacramentum,Sacred Shadows, Nathalie Obadia, Brussel, Knack Focus nr. 11, 14/3/2012

– L.A. Raeven, interview n.a.v. Ideal Individuals, Casino Luxembourg, Knack Focus nr. 9, 15/2/2012

– Kati Heck, interview n.a.v. Multikulti Sause, Tim Van Laere Antwerpen, Knack Focus 11/1/2012

– Vaast Colson, Interview n.a.v. En dan nu… muziek, De Garage Mechelen, Knack Focus 14/12/2011

– Prijs Jonge Belgische Schilderkunst, Opiniestuk, Metropolis M nr. 3, juni – juli 2011

– David Shrigley in Museum M Leuven, recensie, Metropolis M nr 2, april – mei 2011

– Rinus Van De Velde, artikel/portret in Metropolis M nr. 4, augustus -september 2010

– Mark Manders in het SMAK, artikel/ recensie in Metropolis M nr. 2, april- mei 2009

– Yoshitomo Nara, GEM, Den Haag, recensie, Knack Focus, 20/6/2007

– Tabaimo, Fondation Cartier Parijs, recensie, Knack Focus 22/11/2006

– Jan Hoet, Interview voor Muziek & Woord, Klara, juni 2006

– Hayao Miyazaki, essay in Knack Focus 1/3/2006

– Jake & Dinos Chapman, Enjoy More, Museum Kunstpalast Düsseldorf, recensie, Knack Focus 19/2/2003

– Matthew Barney, The Cremaster Cycle, Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, recensie, Knack Focus 13/11/2002

– A Human Masterpiece, an essay on the Cloaca by Wim Delvoye, artnet.com, december 2000.

Frank Koolen (1978, Maastricht)
Woont en werkt in Amsterdam
HYPERLINK “http://www.frankkoolen.com&#8221; http://www.frankkoolen.com
mail@frankkoolen.com

Opleiding

2008-2009 Rijksakademie van Beeldende Kunsten, Amsterdam
2001-2003 De Ateliers, Amsterdam
1996-2001 Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, Autonome Beeldende Kunst

Verwacht

2015
120 Minutes, Art Brussels, Brussel (met Lieven Segers)
Play Arti, TNK, 175 jaar Arti et Amicitae, Amsterdam
Playtime, Museum of Contemporary Art Roskilde, Roskilde Denmark (Solo)
Festival of Sports, Kunsthuys Syb, Beetsterzwaag
2016
Hacking Habitat, Utrecht

Solotentoonstellingen

2014
Fin, Project Probe #23, Suze May Sho, Arnhem (internet)
2011
Almost Home, Willem Baars Projects, Amsterdam
2010
Terra Nova, 1646, Den Haag
A Smile of Fortune, Fons Welters/Playstation, Amsterdam
2009
Sports Bar, 126 Gallery, Galway, Ierland
The Tropical Years, W139, Amsterdam
2007
The Future of Life, Nörkoppings Konsthall, Nörkopping, Zweden
Tourist Trophy, Ruang Mes 56 Gallery, Yogyakarta, Indonesië (i.s.m Lieven Hendriks)
2006
The Rheason Saga Continues Again and Again and Again…, K13, Velp (i.s.m Sjoerd Tim)
2005
The Story of The and The, Museum Stadsgalerij, Heerlen
2004
Grace, CBKG/Artsniper, Arnhem (i.s.m Jaap Kroneman) (cat.)
FalsE #2, Expodium, Utrecht (i.s.m Marcel van de Berg)
2003
The Beginning, De Ateliers, Amsterdam
Hunting Luck, Ellen de Bruijne Projects/Dolores, Amsterdam
Nicht Kippen, Galerie Peninsula, Eindhoven (i.s.m Lieven Hendriks)

Selectie uit groepstentoonstellingen (vanaf 2005)

2015
A Belgian Politician, Marion De Canniere Art Space, Antwerpen, Belgie
MOM, Masker in de kunst van het heden, CBK Zuidoost, Amsterdam
2014
The Artist Speaks, Oude Kerk, Amsterdam
Altijd Wat, B32, Maastricht
I’m not doing anything until I feel the need #1, OBA, Amsterdam
I’m not doing anything until I feel the need #2, De Nederlandsche Bank, Amsterdam
Unfair, NDSM-Werf, Amsterdam, i.s.m Kasper Jacobs (cat.)
Pret Park, Mediamatic, Amsterdam
Kunst in uitvoering, Noord-Holland Biennale 2014, ’t Zand
Kunstvlaai 2014, Project Probe, Amstelpark, Amsterdam
Concept Store, Nest, Den Haag
Lekker Bezig, Leerling/Meester #13. Kunstpodium T, Tilburg
Kunst4Kids, Museum Boijmans van Beuningen, Rotterdam
Pipo Na Fondo, Les Invisibles, Trampoline Gallery, Antwerpen, Belgie (internet)
2013
Momentum, Gemak, Den Haag
Life in the Woods, Marres, Maastricht
No Safari, Blackbird Gallery, Utrecht
All is Giving, Public Artspace, Groningen (cat.)
Summer Exhibition, Willem Baars Projects, Amsterdam
Cash for Gold, Circa…dit, Arnhem
Parkstad Limburg Prijs, Schunck, Heerlen (cat.)
The Great Escape, Willem Baars Projects, Amsterdam
2012
INexactly THIS/Kunstvlaai, De Service Garage, Sint Nicolaas Lyceum, Amsterdam
BETER, EGBG, Medisch Centrum Haaglanden (cat.)
Krummes Ding, V8, Karlsruhe, Duitsland
Back to the Future, PGGM Hoofdkantoor, Zeist
Karaoke Paviljoen, Altrecht ggz/Het Vijfde Seizoen, Den Dolder, (cat.)
Mapping the Landscape, Museum van Bommel van Dam, Venlo (cat.)
Present Forever, FatForm, Amsterdam-Zuidoost (cat.)
Summer Exhibition, Willem Baars Projects, Amsterdam
Now I Lay Me Down To Eat, Kunstvereniging Diepenheim, Diepenheim
Back to the Future, CBKU, Utrecht
Conversation Pieces, Academiegalerie, Utrecht
2011
Hour House, De Service Garage, Amsterdam
To pay respect to…, Crate Project Space, Margate, UK
Verzameld Werk (Section Folklorique), Zeeuws Museum, Middelburg
Met Andere Ogen, Museum Van Bommel Van Dam, Venlo
1+(1+1)+1, Meetfactory Gallery, Praag, Tsjechie
Previews & Reruns, Kafana, Amsterdam
KAAP, Fort Ruigenhoek, Utrecht (cat.)
Kunstkamers Rotterdam, Noordereiland, Rotterdam (cat.)
Presentatie Art Amsterdam, Willem Baars Projects, Amsterdam
Poisson d’Avril, Vous Etes Ici, Amsterdam
Tropical Days, Supermarket/1646, Kultuurhuset, Stockholm, Zweden
2010
Beeld Hal Werk, Voormalig Stork-terrein, Amsterdam-Noord (cat.)
Schone Schijn, Noord-Hollands Duingebied, SBK Heemskerk, Heemskerk (cat.)
Van Bommel Van Dam Prijs, Museum Van Bommel Van Dam, Venlo (cat.)
Waterwerken, Universiteit van Algemeen Belang, Antwerpen, Belgie
2009
RijksakademieOpen, Rijksakademie van Beeldende Kunsten, Amsterdam (cat.)
New Kids on the Block, NICC, Antwerpen, België
Urban Stories, X Baltic Triennial, CAC, Vilnius, Litouwen (cat.)
De Oversteek, Bonnefantenmuseum op locatie, Rekem, België (cat.)
Re: Visie, Nederlands Filmfestival/Das Bilt, Utrecht
Cleaning Up the Mess, RC De Ruimte, IJmuiden
Fencing The Museum, Het Lektoraat/Stedelijk Museum, Amsterdam
Site2F7 Festival, Museum De Paviljoens, Almere
Van ambacht tot abstractie, Zuiderzeemuseum, Enkuizen
Contemporary Semantics Beta, Arti et Amicitiae, Amsterdam
Jubileum, Das Bilt, Utrecht
2008
RijksakademieOpen, Rijksakademie van Beeldende Kunsten, Amsterdam (cat.)
I am Comedy/We are Comedy, Hotel Mariakapel, Hoorn
Glocal Affairs, De Timmerfabriek, Maastricht (cat.)
Localisms, Museum De Paviljoens, Almere
Mr. Deeds goes to town, W139, Amsterdam
Het huis, de kamers, K13, Velp
Something and Something Else, Museum Van Bommel Van Dam, Venlo (cat.)
Het huis, de kamers 2, Heden, Den Haag
2007
Drawing Typologies, Voorstel gemeentelijke kunstaankopen, Stedelijk Museum, Amsterdam (cat.)
Curacion Geometrica, The Reliance Gallery, Londen, Engeland
The Go-Between, De Appel, Amsterdam
Heel erg mooi, Academiegalerie, Utrecht
2006
Koninklijke Prijs voor de Vrije Schilderkunst, Gemeentemuseum, Den Haag (cat.)
Wat is/Wat zou kunnen, W139, Amsterdam
Denkt Allen, 85 Gallery, Antwerpen, België
Hopes & Fears, Rael Artel Gallery, Pärnu, Estland
What a finger is to the moon…, Ellen de Bruijne Projects, Amsterdam
Quantumvis 2, RC De Ruimte, Ijmuiden
Urban Explorers, CBK, Dordrecht
2005
Loop of Sloop, Safe de Flat/AIM, Zwolle
Son of Poseidon, The Cellar, Zwolle
Iconen, Plaatsmaken, Arnhem
Saloon des Independents, Atelierhaus Mengerzeile, Berlijn, Duitsland

Projecten als curator/editor

2015
Club Double Play, Bijlmer Parktheater, Amsterdam
2014
– Moderator ‘All We Can Do…’, P/////AKT, Amsterdam
– Curator tentoonstelling ‘Concept Store’, Nest, Den Haag (i.s.m Marius Lut)
Met o.a. Wjm Kok, Michael Krebber, Merlin Carpenter, Klaas Kloosterboer, Ola Vasiljeva, Erika Hock, Jeroen Jacobs, John M Armleder, Vaast Colson en Paul Elliman.
2013
– Samensteller publicatie ‘Colour Logics’, Met o.a. Marijke van Warmerdam, WJM Kok, Klaas Kloosterboer, Martijn Hendriks, Folkert de Jong en een literaire bijdrage van A.H.J Dautzenberg. Utrecht
– Ontwerp tentoonstellingsconcept, Limburg Parkstad Prijs, Schunck, Heerlen
– Curator tentoonstelling KAAP 2013 (voorheen de Kinderbiënnale), Fort Ruigenhoek, Utrecht/Groenekan, 2013 Met: David Bade, Melanie Bonajo, Kaleb de Groot, Maria Pask & Saskia Janssen, Jonas Wijtenburg, Paul Segers.
2012
– Curator tentoonstelling The Great Escape, Willem Baars Projects, Amsterdam, 2012
Met Guillaume Bijl, Vaast Colson, Gert Robijns, Koenraad Dedobbeleer, Kristof van Gestel en Lieven Hendriks.
– Curator tentoonstelling KAAP 2012 (voorheen de Kinderbiënnale), Fort Ruigenhoek, Utrecht/Groenekan. Met: John Bock, Wim T. Schippers, Jos de Gruyter & Harald Thys, Egill Saebjornsson, Min Oh, Zoro Feigl, Maze de Boer, Maarten Vanden Eynde, Andreas Arndt.
– Organisator symposium ‘The Weight of Colour’ i.s.m De HKU, Het Materiaalfonds, Het Rijksmuseum en Eye Film Institute, Amsterdam/Utrecht, 2012. Met o.a. David Batchelor en Michael Taussig.
– Curator tentoonstelling Colour Logics, Academiegalerie, Utrecht, 2012. Met: Roy Villevoye, Fransje Killaars, Klaas Kloosterboer, Rene Daniëls, Uta Eisenreich, Lotte Geeven, Marius Lut.
2011
– Curator tentoonstelling Hour House, De Servicegarage, Amsterdam, 2011 (i.s.m Sjoerd Tim)
Met Keren Cytter, Daragh Reeves, Morgan Betz, Ben Mayman en Martijn Olie.

Residencies

– Instituto Buena Bista, Curacao, Mondriaan Fonds, mei t/m augustus 2014 (i.s.m Kasper Jacobs)
– Het Vijfde Seizoen, Altrecht ggz, Den Dolder, juli t/m september, 2012
– Atelierhaus Mengerzeile, Berlijn, Duitsland, april t/m juni 2005

Performances/Lezingen/Videovertoningen (selectie vanaf 2007)

2015
– Screening ‘Play Curacao’, Bijlmer Parktheater, Amsterdam
– Openingsperformance, De Belofte Ingelost, Kunstliefde, Utrecht
– Lezing/Performance ‘Time Travels’, P//////AKT, Amsterdam (i.s.m mentalist Timon Krause)
2014
– Presentatie, ‘Dilettante Font – I might like you’, What the Font, V&A Museum, London, UK
– Lezing, Beeldende Kunst en Taboe, HKU Studium Generale, Utrecht (i.s.m Wolf Aartsen)
– Openingsgesprek met Jos de Gruyter & Harald Thys, 1646, Den Haag
– Prijsuitreiking Young Blood Award, Galerie Ron Mandos, Amsterdam
– Veiling/presentatie, Concept Store, Nest, Den Haag
– Interview, Meestergesprek, Museum De Pont, Tilburg
2013
– Presentatie/lezing, Colour Logics Launch, Kapitaal, Utrecht
– Presentatie, On Momentum, Gemak, Den Haag
– Lezing, On Failure, Netwerkweek Fotografie, KABK, Den Haag
– Performance, Canta 4x, Boekpresentatie Kasper Jacobs, Café Hans, Amsterdam
– Lezing, Not so recent works and more’, ABK Maastricht, Maastricht
– Lezing, ‘Persoonlijke Top 3’, Platform Beeldende Kunst, Amsterdam
– Lezing, ‘Kind of recent works’, AKV/St. Joost, Den Bosch
– Videovertoning, ‘De Vissers’, Museumnacht, Goethe-Institut, Rotterdam
– Lezing, ‘Verdwaalde Beelden’, Lost & Found, De Waag, Amsterdam
2012
– Lezing, ‘Personal Colour Tactics’, Gerrit Rietveld Academie, Amsterdam
– Lezing, ‘Recent and not so recent works’, Re/Mix, KABK, Den Haag
– Lezing, ‘Colour Walks’, Het Gewicht van Kleur, Stichting Perdu, Amsterdam
– Lezing, ‘Probleem Kunst Opgelost’, Boekpresentatie Bas Fontein, 1646, Den Haag
– Lezing, ‘Micro Aerial Archaeology’, CBK Utrecht, Utrecht
2011
– Gespreksleider, Life is Heart, P.Art of your Life, Zwolle,
– Lezing, RE/MIX, AKV/St. Joost, Breda
– Videovertoning, Deus 2011, Impakt/Dropstuff, Amsterdam/Utrecht/Venetië
– Lezing en gastdocent, MaHKU, Utrecht
– Column/Performance ‘Mislukken in breder perspectief’, Zap-U Mislukken, CBKU, Utrecht
2010
– Performance, ‘F.K. Performance Kit’, Tussen de regels door, Kunstliefde, Utrecht
– Lezing/Videovertoning, ‘On The Tropical Years’, Blinded Tourist, W139, Amsterdam
– Presentatie, ‘The Happy children Nuancing…’, Botkyrka Konsthall, Tumba, Zweden
– Performance, ‘This is no secret’, I’ve never done this before #1, Delicatessen, Amsterdam

2009
– Videovertoning, ‘Welcome to the Studio’, Arnolfini, Bristol, UK
– Videovertoning, ‘The Last Stronghold’, Impakt Zondagsschool #7, Kokerloods, Utrecht,
2008
– Performance, ‘New Marshlands’, Site2F7 Festival, Museum De Paviljoens, Almere
– Videovertoning, ‘The Last Stronghold’, Impakt Festival, Utrecht
– Lezing, ‘Forces of Culture’, Stroom, Den Haag
– Lezing, ‘Zonder geluk valt niemand van het dak’, Studium Generale, HKU, Utrecht
– Lezing/Videovertoning, ‘My friends of reflective abstraction’, Bétonsalon, Parijs, Frankrijk
2007
– Decor-ontwerp voor moderne dans voorstelling ‘Eureka steps! Composing the unsought’ door Monica Antezana, K3/Kampnagel, Hamburg, Duitsland
– Presentatie, Generosity T.V, Your-Space, Eindhoven
– Lezing/workshops ‘Hunting Luck’ (10x), Stad & Taal Project, Stedelijk Museum, Amsterdam

Schetsontwerpen/Opdrachten

– Opdracht, Gerrit Rietveld College, Utrecht, 2015
– Fotoserie voor Achterland, Woord.nl, VPRO, 2014 (i.s.m Hiviniziki)
– ‘Wish me well’, Multiple voor de Kunstvlaai 2014, Amstelpark, Amsterdam, 2014
– ‘Navidome 3000’, Schetsontwerp voor Castellum Hoge Woerd, Leidsche Rijn/Utrecht, 2012
– ‘Nieuwe Maan’, Multiples voor het project BETER, EGBG, Ziekenhuis Haaglanden, 2012
– ‘United Colors’, Werk voor de entree Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, 2011
– ‘Foto Essay’, N34 Magazine, Nr 1. ZAND bv, CBK Drenthe/SKOR, 2009

(Gast)docentschap/commissies

Nu:
– Adviseur Beeldende Kunst Mondriaan Fonds
– Docent Autonome Beeldende Kunst, Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, Vanaf 2008
– Adviescommissie Beeldende Kunst, Stroom, Den Haag, Vanaf 2010
– Werkveldcommissie KABK Den Haag, Vanaf 2013
– Scout Prix de Rome, Mondriaanfonds, 2015

Ervaring:
– Lector ‘Kleur in Context’, Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, 2010-2014
– Gastdocent, KABK afdeling Autonoom jaar 3, Den Haag, 2014
– Gastldocent AKV/St. Joost, Den Bosch, 2013
– Gastdocent, MaHKU, Utrecht, 2013
– Externe deskundige eindexamens Autonoom, KABK, Den Haag, 2012/2013
– Gastdocent AKV/St. Joost Masteropleiding, Den Bosch, 2011
– Oktober 2010 t/m mei 2011: Docent aan de Staatliche Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe, Duitsland (Klasse Van Warmerdam).
– Adviescommissie Materiaalfonds, Amsterdam, 2010
– Docent Illustratieve Vormgeving, Hogeschool voor de Kunsten Utrecht , 2007-2010
– Docent 3e en 4e jaar autonome beeldende kunst op regelmatige basis (10x), Hogeschool voor de kunsten Utrecht, 2006/2007
– Gastlessen Staatliche Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe (Van Warmerdam), 2005
– Gastlessen Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, 2002-2006

Nominaties

– Shortlist Bio Art & Design Award, NWO/ZonMW, Den Haag, 2014
– Longlist Heinekenprijs 2014
– Oriëntatiereis Oost-Europa, Mondriaan Fonds, 2013
– Nominatie Limburg Parkstad Prijs, 2013
– Nominatie Van Bommel Van Dam Prijs, 2010
– Nominatie Volkskrant Beeldende Kunstprijs, 2009
– Selectie Koninklijke Prijs voor de Vrije Schilderkunst, 2006
– Selectie Koninklijke Prijs voor de Vrije Schilderkunst, 2003
– Jong Talent Prijs 2001, CBKU, Utrecht

Collecties

– Museum van Bommel van Dam, Venlo, 2011
– Collectie Sanders, Amsterdam, 2010
– Océ / van der Grinten collectie, Venlo, 2008
– Verschillende privécollecties

Kranten/Tijdschriften/internet (selectie vanaf 2006)

– ‘Achterland-De Poentunnel’, Editorial, http://www.newdawnpaper.nl, 27/10/2014
– ‘Thuis achter de laptop’. Jeanne Prisser, De Volkskrant, 17/10/2014
– Art & Everyday Life, Lieneke Hushof, Mr. Motley Website, 19/09/2014
– De tentoonstelling die geen tentoonstelling wil zijn, Metropolis M Website,19/06/2014
– ‘Leerling/Meester #13..’, Niek Hendrix, http://www.lost-painters.nl, 11/04/2014
– ‘En fin de compte…, Lise Lerichomme, Tete a Tete Magazine No. 6, France, 2014
– ‘Kunst van de dag’, Sascia Vos, http://www.galeries.nl, 21/10/2013
– ‘Inside the Wooden Cube’, Mare van Koningsveld, Metropolis M Website, 24/09/2013
– ‘Spelen met betekenis’, Kaap 2013, Marjolein Geraedts, Tubelight #87, 2013
– ‘Absurdisme is Realisme’, Nanda Janssen, Kunstbeeld.nl, 30/03/2013
– ‘Gespot: The Great Escape’, Els Fiers, Knack Focus # 10, 06/03/2013
– ‘PLP 2013’, Zuiderlucht/Cultureel maandblad, februari 2013
– ‘Waarom zijn alle sociale netwerksites blauw-wit?’, NRC Handelsblad, 22/10/2012
– ‘Zang en Spelen’, Ludianne Hoogsteen, VPRO Gids #40, Oktober 2012
– ‘Fantasialand, Zeeuws Museum jubileert’, Dominiek Ruyters, Metropolis M Website, 27/02/2012
– ‘Collected Works’, Moosje Goosen, Frieze Magazine, Issue 145, February’March 2012
– ‘De spelregels van een museum’, Anne Ruygt, Tubelight #78, 2012
– Surrealistisch, reusachtig, wiebelend kaartenhuis, Lucette ter Borg, NRC Next, 13/01/2012
– ‘Instortend kaartenhuis vol kunstwerken’, Jan Pieter Ekker, Het Parool, 13/01/2012
– ‘Surrealistisch kaartenhuis’, Lucette ter Borg, NRC Handelsblad, 22/12/2011
– ‘Tip 3: Hour House in De Service Garage’, Jolien Verlaek, Metropolis M Website, 29/12/2011
– ‘Met een vlot vol fenomenen op reis’, Rolf Bosboom, PZC, 14/10/11
– ‘Asoziale Plastik’ Jennifer Allen, Fountain Magazine #3, Linz, Oostenrijk, 2011
– ‘Op de valreep: KAAP’, Jolien Verlaek, Metropolis M website, 10/07/2011
– ‘Opgravingen doen in een megazandbak’, Dana Linssen, NRC Handelsblad, 16/06/2011
– ‘Minimuseum’, Anita Twaalfhoven, Dagblad Trouw, 08/06/11
– ‘Op weg naar Terra Nova’, Alexander Mayhew, Metropolis M website, 06/01/2011
– ‘Nieuw’, NRC Handelsblad, 17/12/2010
– ‘Altar Modern’, Jennifer Allen, Frieze Magazine, Issue 135 November–December 2010
– ‘Gaat het wel om dat paard?’, Edwin Verhoeven, .UNST, December 2010
– ‘Kunstzenen Vernetzen’, Beate Schindler, KULT #4, augustus/september 2010
– ‘Vilnius Urban Stories’, Neringa Cerniauskaite, Issue 21, Spring 2010
– ‘Ruilen?’, Sanne Rispens, All About Art, #0, 05/2010
– ‘Kunstenaars over Kunstenaars’, Esther Darley, Kunstbeeld Nr. 4, 2010
– ‘Urban Stories, Valentinas Klimasauskas, Metropolis M #1,2010
– ‘New Kids on the Block’, Anne Marie Poels, (H)Art Magazine #59, België, 12/20/09
– ‘Bevrijdende diversiteit’, Rosa Juno Streekstra, Tubelight 64, 11/09/2009
– ‘Ik heb drie keer ademloos gekeken’, Volkskrant Beeldende Kunstprijs, De Volkskrant, 22/05/09
– ‘Het belang van toeval’, Sasja Kooistra, De Volkskrant, 29/01/09
– ‘Een grimmige komedie in Hotel Mariakapel’, Pedro Bakker, Metropolis M website, 11/12/08
– ‘Pogingen greep te krijgen op de wereld’, Marina de Vries, De Volkskrant, 29/11/08
– ‘Verwondering over verandering’, Lies Holtrop, Gooi en Eemlander, 29/04/08
– ‘Een verzameling eigenaardigheden’, Noor Mertens, Tubelight 57, 2008
– ‘Drawing Typologies’. Erik van Tuijn, Metropolis M, No 5, okt/nov 2007
– ‘Stad en Taal ontmoet Kunst’, Stedelijk Museum Bulletin nr. 02, Amsterdam, 2007
– ‘Dröm från Amsterdam’, Brittmarie Engdahl, Folksbladet, 11/01/07
– ‘Den ultimata utopin i universum’, Mats Granberg, Nörkoppings Tidningar, 08/01/07
– ‘Orgie van lijnen en vlekken’, De Gelderlander, 02/11/2006
– ‘Ruis betekent nadenken’, Bert Mebius, De Groene Amsterdammer nr. 37, 2006
– ‘Hoop’, Koekerd, Column van Hans Aarsman op de website http://www.photoq.nl
– ‘Leren presenteren’, Lucas X, juli/aug/sept, 2006
– ‘Hollandi kunstnikud uurivad hirme’, Silja Joon, Pärnu Postinees, 01/08/06

Televisie/Radio:

– Radioprogramma, ‘Levensverhalen’, Amsterdam FM, 10/01/2015
– Radioprogramma, ‘Labyrint’, VPRO, Radio 1, 11/11/2012
– Radioprogramma, ‘Studio Idzerda’, VPRO, Radio 1, 21/10/2012
– Radioprogramma ‘De Avonden’, VPRO, Radio 6, 09/10/2012
– Documentaire, C.K. (Door Barbara Visser), Holland Doc, VPRO/NL2, 01/03/2012
– Televisieprogramma, AVRO’s KunstUur, AVRO/NL2, 24/10/2009
– Televisieprogramma, ‘Kunststof TV’, NPS, Nederland 2, 31/05/2009
– Radioprogramma ‘De Avonden’, VPRO, Radio 6, 02/02/2009
– Radioprogramma ‘OBA Live’, Omroep Llink, Radio 5, 02/02/2009
– Televisieprogramma ‘Generosity Television’, Razo T.V/A1 (Lokale T.V.), Amsterdam 2007
– Televisieprogramma ‘6Pack’, SBS 6, 24/12/2004

Publicaties/Catalogi:

– ‘De Grote Amsterdamse Kunstkalender, Trichis Uitgevers, Amsterdam, 2014
– ‘Verhalen opdiepen’, Fotobijdrage, VPRO Gids #41, 2014
– ‘Closed Harmony’, Dark & Stormy Magazine #5, Amsterdam, 2014
– ‘2 Prenten’, Website Platform Beeldende Kunst, Amsterdam, 2014
– I’m not doing anything until I feel…, Kalender Joanneke Meester, Amsterdam, 2014
– ‘De Grote Amsterdamse Kunstkalender, Trichis/MAP, Amsterdam, 2013
– ‘Om in te nemen’, BETER Consortium, EGBG, Den Haag, 2013
– Paviljoen’, Altrecht ggz/Het Vijfde Seizoen, Den Dolder, 2012
– Pleidooi voor Polyfonie, Meldpunt Kunstonderwijs, Utrecht, 2012
– Leerling/Meester 2011, Kunstpodium T/HKU, Tilburg/Utrecht, 2012
– HMK 2008-2010 Reunion, Hotel Mariakapel, Hoorn, 2011
– Collectiecatalogus 40 jaar vBvD, Museum Van Bommel van Dam, Venlo, 2011
– ‘Unter dem Motto’, Multiple voor Motto Distributions, Berlijn/Zurich, 2010
– ‘Kunstenaars doen wat zij willen’, Gijs Frieling, Schrijven voor W139, 2010
– ‘The Tropical Years en De Bordings’, Gijs Frieling, Land of Water, Nr. 0, maart 2009
– ‘Stad & Taal ontmoet kunst’, Speciale Uitgave Stedelijk Museum Amsterdam, 2007
– ‘DK Box-magazine #1’, Kunstenaarsuitgave, Berlijn, 2007
– ‘Dictionary #1 2007’, http://www.wordsatyourfingertips.org, Istanbul/Kopenhagen, 2007
– ‘Extra Room’, 10 Jaar Academiegalerie, Academiegalerie Utrecht, 2006
– ‘Report of an Ongoing Journey’, W139 Amsterdam, 2006
– ‘Met Stip’, Startstipendia Fonds BKVB 2004-2005, 2006
– ‘Acht Tentoonstellingen’, CBKG Arnhem, 2004
– ‘Interfering’, Architectuur Studio de Ruimte, 2003 (i.s.m BOR)
– ‘Cabinets of Wishful Thinking’, Kunstenaarsuitgave, 2003
– ‘5 jaar Academiegalerie’, Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, 2001
– ‘Nominaties 2001’, Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, 2001
Tekstuele bijdragen (selectie vanaf 2007)

– ‘POP POP FIZ FIZ, 1 op 4, en nu bier, bijdrage boek Vaast Colson, Antwerp, Belgie, 2015
– ‘Beste Alexander Kops’, Website Platform Beeldende Kunst, Amsterdam/De Gelderlander, 2015
– ‘Beste afstuderende kunstenaar’, Tubelight #87, 2013
– ‘Incasseringsdiploma’, Website Platform Beeldende Kunst, Amsterdam, 2013
– ‘Beste nieuwe kunstenaar’, FA HKU TWG, Eindexamencatalogus Fine Art, HKU, Utrecht, 2013
– ‘Obviously, Frank Koolen in conversation with Bonno van Doorn’, 1646, Den Haag, 2013
– ‘Toekomst van het kunstonderwijs in zeven voorspellingen’, Pleidooi voor polyfonie, Meldpunt Kunstonderwijs, Utrecht, 2012
– ’13 jaar tentoonstellingen, een bloemlezing’, M/L, Kunstpodium T, Tilburg, 2012
– ‘Kasper Jacobs, Schipbreukeling in de Tijd’, De Nieuwe #23, 2010
– ‘Koolen over Koolen’, Violence can be lovely, SG#1, Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, 2009
– ‘Stad-Taal. Beeld-Woord’, Stedelijk Museum: ‘Stad & Taal ontmoet kunst’, Amsterdam, 2007

Living in Dreams

English version

Proposal, Ideas for a future exhibition

“Without contraries is no progression. Attraction and repulsion, reason and energy, love and hate are necessary to human existence.”
William Blake, The Marriage of Heaven and Hell, 1794

“The answer is dreams. Dreaming on and on. Entering the world of dreams and never coming out. Living in dreams for the rest of time.”
Haruki Murakami, Sputnik Sweetheart

Subject: antithesis, opposites and how to unite them

Participating Artists: Nel Aerts, Feiko Bekker, Morgan Betz, Sara Bomans, Melanie Bonajo, Michaël Borremans, Vaast Colson, Anton Cotteleer, Wim Delvoye, Kendell Geers, John Gillis & Aline Bouvy, Gerard Herman, Laurent Jourquin, Frank Koolen, Jaap Kroneman, Edward Lipski, Nishiko, Erkka Nissinen, Sarah & Charles, Savage, Lieven Segers, Dennis Tyfus, Heidi Voet, Bedwyr Williams, Roy Villevoy,..

Curators: Frank Koolen & Els Fiers

Content

1. The beginning
2. The middle of the beginning
3. The end of the beginning
4. Artists
5. Where
6. Mailbox
7. Titles
8. C.V.’s

1. The beginning

Antithesis. After thinking about it for quite some time the word antithesis turned out to be the answer. At first we wanted to do a show with artists sharing the same attitude. We love artists/ writers/ people who look at the world from a different perspective, walk in an other direction, embrace stupidity, work against themselves, don’t live up to the expectations, spell words the wrong way, wear masks, sings differents songs, search for the opposite. These people probably have a different mindset. Thoughts make U-turns in their heads, like cars with handbrakes pulled while driving fast. These people have a certain quality by which they might see more or other possibilities. When everyone agrees, they‘d rather disagree. They’re not sure about consensus. They don’t like to sing in a choir. If all goes according to plan, they stumble and drop the drinks. Looking for this in artworks, you’ll get a countermove. You’ll find opposites. Antithesis.

Sure, lots of people see things their own way. They do not always agree, they’re not like all the others. That’s not what we mean. Individualism or waywardness is not our goal. We’re looking for a kind of thinking that’s critical and unpredictable, and what’s more important, that creates something new. A new image, a new thought, a new insight – perhaps. The path everyone walks suddenly turns into an ice rink on which no one can stand. Consensus appears to be unhealthy, what used to be dangerous turns out to be comforting. Out of the deepest dark rises a beautiful light, out of misery and shame a magnificent thing is born. Antithesis also means considering the white in the black, the failure in success, beauty in ugliness, triumph in doom. In a single image/ work/ fragment two opposite components conflict. The pope is knocked down by a meteorite, after saving the world the hero is caught for stealing white boxers for men. Like a title Brusselmans gave to one of his books: Suddenly nothing happened.

So we still love to make an exhibit with artists sharing the same attitude, kindred souls starting from the same source yet heading in different directions. But it’s quite impossible to grasp a soul or an attitude. Clashes, contradictions and opposites on the other hand are not so hard to trace. You can see them with the naked eye, describe and understand them, and they just as much derive from the same minds. Antithesis can mean a lot, the word has philosophical grounds, and that’s exactly what our plan aims for.
Plus, if you take antithesis as a benchmark, lots of totaly different artists are eligible. The weirdest and most unusual works are wating to be shown together, works that no one would show in one room. Tension all over, again, that’s what we’re aiming for.

2. The middle of the beginning

The french artist Orlan has spent a great deal of her life turning herself into some kind of living masterpiece. By means of lots and lots of plastic surgery she became an ideal, she grew into one of the most beautiful women in the world. She told me she totaly disliked the concept of beauty, to her the idea was absolutely uninteresting. She said it was nothing but a construction of the upper-class. Unfriendly to women, to men, too much marketing, getting rid of it was the best thing to do. That’s antithesis too. It is the willingness to cut through the delusion and see things from a different angle. Sounds very serious, often is quite funny. Either Orlan or beauty have very little to do with all this, but her spirit is here, and also her willingness to do or think the one thing no one expected.

Again, there’s no antithesis without the mindset. Both concepts are connected. Perhaps this mindset is the source of all artworks, of all art. Perhaps it’s the source of lots of other stuff too, like romanticism, crime or holiness. But that’s leading us too far. Let’s not go there but stick to antithesis in art, with components A and B merging or conflicting. C comes to life in the head of the viewer. That’s not our focus either.
Indeed we can use this concept for everything, or else for very litle. We hope to find a middle way, and so create a platform for something we find fascinating and fruitful.

As in:

The black cardboard Prada toilet by Tom Sachs, because it’s so ordinary, exactly the thing Prada wants to avoid. And because it’s cardboard, which is a rather bad idea for a toilet. Also like the idea of a toilet as a directive.

The Barbie Slave Ship, also by Tom Sachs, made for the Lyon Biennial in 2013. For the magnificent pink sails, for the surprising link between toys and human trafficking.

The African football team (A.C. Forniture Sud) by Maurizio Cattelan, dressed in sweaters with the word Rauss on them, underlined with an arrow. For the boyhood dream vs. racism.

The moment Brian opens the curtain and shouts to the crowds that he is not Jesus, stark-naked, in Monty Python’s Life of Brian. Because of the naked and anti-religious thought. The blind devotion of the crowd vs. the reasonable individual.

The dark installation The Terrorist’s Apprentice by Kendell Geers, suggesting something terrifying in the distance. Turns out to be a match – a tool for starting a fire. Why? Because of the beautiful mise-en-scene and the explosive conclusion. *

*these works are examples, they’re not te be seen in the exhibition.

3. The end of the beginning

Many years ago, at the end of the last century, I (E.F.) started to write for a flemish weekly magazine named Knack. I was asked to write only one page on galleries. The first year I was sure that my time as a critic would be very short. Someone would pull of my mask, I was unable to feel that devotion or admiration for famous institutions or artists critics often share – there were so many reasons for me to assume this job would come to an end real fast. I was wrong. Fifteen years later I was still writing reviews for the same magazine. I did interviews, wrote an essay every now and then, looked back, forward, announced, criticised, embraced, etcetera. I loved it all, gained some experience, but nonetheless I felt it was time to end all that.

Sometimes these things are explaned very well in a song:

When the storm clouds are riding through a winter sky
Sail away, sail away
When the love light is fading in your sweetheart’s eye
Sail away, sail away
When you feel your song
Is orchestrated wrong
Why should you prolong your stay?
When the wind and the weather blow your dreams sky high
Sail away, sail away, sail away

(From Noël Cowards Sail Away)

Farewell Knack. Time for something new, an other song, a different kind of writing. It might result in some weird novel. On art? Love? Yes and yes. No I don’t know when it’ll be finished. A hundred years from now.
But fifteen years of art criticism did result in some views on the matter. I noticed that successfull artists (I’n not using the word ‘good’) never let anything come between them and their work. Perhaps that is the key to success, if you’re looking for success. I also saw how real good artists (yeah, good ones) always succeed in creating an impressive amount of freedom in their work. They do everything there, say everything, risk everything. If you’d be able to measure that freedom, it would be larger compared to the freedom less ambitious – let’s call it that – artists claim for themselves. I learned to agree with Marcel Duchamp’s point of view “I don’t believe in art, I believe in artists’. I talked to terribly interesting people, left some sleep over the dark times they told me about, and staid in their studios for talks and drinks until long after midnight (but not as often as I thought I would). In the end I loved doing interviews far more than writing reviews. After 50 (weeks) x 15 (years) x 3 (subjects a week) = 2250 (estimated sum of all my opinions and things I wrote on art) I decided that art with two sides, two different forces working their way out of the image was the most interesting kind of art to write about. The most interesting kind of art anyway.

But we don’t want ‘antithesis’ to become become a restriction. Artists often make use of opposite ideas. That kind of thinking probably comes from a certain mindset on which we hope to shed some light. In what way do these artists think or feel the same? Is it wit? Intelligence? Humor? Or is it a sense of reality, knowing that the world is full of contradictions, an awareness of the ambivalence in ourselves? We’re not interested in finding all the answers. Perhaps what we’re looking for is some illogical, absurd yet witty kind of language. It’s the lightning you might see flashing out of this sort of contradictory art. Energy? Yes. (Almost quoting Thomas Hirschhorn here, ‘Quality No, Energy Yes’). Tension. And the willingness not tot take so seriously everything that should be taken seriously. It’s not the real world, it’s more like a dream. Living in dreams. We might change the title into something less complicated, like Free Coffee, or Pingpongcube.

4. Participating artists (temporary list, depending on who’s answering our calls)

Roy Villevoye
http://royvillevoye.com
Erkka Nissinen
http://erkkanissinen.com
Nel Aerts
http://nelaerts.com
Feiko Becker (NL):
http://www.feikobeckers.com/
Morgan Betz (NL/VS):
http://www.baarsprojects.com/artists/morgan_betz.html
Melanie Bonajo (NL):
http://www.melaniebonajo.com/
Bedwyr Williams (Wales):
http://www.saatchigallery.com/artists/bedwyr_williams.htm
Lieven Segers (B):
http://www.lievensegers.be/
Jaap Kroneman (NL):
http://www.galerievangelder.com/artists/kroneman2.html
Vaast Colson
http://trampolinegallery.com
Gerard Herman
http://www.gerardherman.be
Dennis Tyfus
http://www.ultraeczema.com/main.html
John Gillis & Aline Bouvy
http://www.bouvygillis.net
Sara Bomans
http://www.sarabomans.be
Heidi Voet
http://www.heidivoet.net
Nel Aerts
http://www.nelaerts.com
Kendell Geers
http://www.kendellgeers.com
Frank Koolen
http://www.frankkoolen.com
Laurent Jourquin
http://www.laurentjourquin.com
Nishiko
http://www.nishiko55.com
Sarah & Charles
http://charlessarah.com
Savage
http://www.savagestudio.eu
Edward Lipski
http://www.timvanlaeregallery.com/artists/EdwardLipski.html
Wim Delvoye
http://www.wimdelvoye.be
Anton Cotteleer
http://www.antoncotteleer.be

5. Where

/ Under construction

6. Mailbox

Our proposol for an exhibit at this point is brand new, so our mailbox is only just starting to get filled. One e-mail nonetheless says it all, content, intentions, we’re adding it.

On 10 February 2015 at 12:59, Els Fiers wrote:

Dear Kendell,

thank you very much for your text,
loved the spirit of it, was drawn into it the minute I started reading,
& in the end I must admit I felt somewhat moved (just a dash, well dosed)..

Also..
The same Friday afternoon I was writing another text, on an exhibition we’re thinking about.

Together with a friend – Frank Koolen, he’s an artist living in Amsterdam – I’d love to make a (group)-show based on the idea of antithesis.
On art in which opposite ideas are united, confronted,
like cruelty and humour, combined in one work,
or salvation and despair,
paradise and hell,
racism and childhood dreams
power and play,..

It’s a long story really, as much about kindred souls as about the actual art.
The further we’re taking the idea, the more relevant and deep it feels to us.
But the thing is, your work seems so inspiring and connected to it,
it’s a bit like a key unlocking what we have in mind…

Perhaps asking about joining in at this point is too soon,
we’re now working on the grid of what hopefully will be a show,
but still, would love to know if you’d consider the idea,
if you’d be interested in the project, or so, in reading somewhat more in the process of heading towards the exhibition..

For now, we’ve chosen Pingpongcube as a title,
as a kind of a lighthearted example of what we’re aiming for,
it will probably change into something else, like Living in dreams,
or It wasn’t love, only lust.

Hope to hear from you soon,
best regards,
Els
Answer, on the same day:

dear els

it’s not everyday that i receive such a wonderful response and invitation – yes i would be delighted to join your project

please keep me in the loop and let me know how i may be part of the contradiction

my best
kendell

7. Titles

Unserious Business
10% off
The Haunted Life (JKerouac)
Embrace
Gerard zegt ja
Re: Heidi
Taking crazy things seriously (OWilde)
I fart in your general direction (MPython)
Sorry mom, dad, everyone
Living in dreams
for the rest of time (HMurakami)
Until we burn up and become nothing (HMurakami)
No such thing as a perfect despair
There’s no such thing as a perfect despair (HM)
I used to dream
of drowning too
until I got saved
by someone like you
How about not to
Demotivateur
Hesitate, jump, crash
Maurice, potteke pis, potteke kak, almanak (Urbanus)
Art is a drug (MDuchamp)
Monogamy is dangerous
Parce que c’était lui
Parce que c’était moi (MdeMontaigne over zijn beste vriend)
Don’t eat us, we’re spoiled
No friends in heaven (OWilde)
A good deed anonymously (Wilde)
Love them or die
Love us or die
All of us, one (Gummbah)
We’re all one, John, Snowwhite, Ahmed
A pingpongcube is correct (Gummbah)
A pingpongcube!
We konden niet op een leuke titel komen
Het is vierkant en wit,
wat is het?
It wasn’t love, only lust
It’s not me, it’s you
Let’s get lost
Zonder geluk valt niemand van het dak
Afterglow
Blinded by darkness

8. CV’s

Els Fiers  °1972
woont in Gent, BE/ lives in Ghent, BE
M. +32 486 51 57 03
els.fiers@pandora.be

https://elsfiers.wordpress.com
https://sailawaystories.wordpress.com
https://flyawayartworks.wordpress.com

auteur, kunstcriticus, kunsthistoricus/ writer, critic, arthistorian

Artikels en publicaties, selectie/ Articles & publications, selection:

– Bill Viola, Galeries Nationales du Grand Palais Parijs, recensie, Knack Focus 13, 26/3/2014
– Jos de Gruyter & Harald Thys, Die Schmutzigen Puppen von Pommern, Galerie Micheline Szwajcer Antwerpen, recensie, Knack Focus nr. 10, 5/3/2014
– Michaël Borremans, interview n.a.v. zijn retrospectieve As Sweet as It Gets, Bozar Brussel, Knack Focus nr. 6, 5/2/2014
– HeHe, Anthroposphere, Aeroplastics Brussel, recensie, Knack Focus nr. 6, 5/2/ 2014
– Kunst on the dark side, terugblik op 2013, Knack Focus nr. 50, 11/12/2013
– Welkom Weirdo, essay, Knack Focus nr. 50, 11/12/ 2013
– Gerard Herman, Interview n.a.v. Arm en Erg Hard in Museum M, Leuven, Knack Focus nr. 48, 27/11/2013
– Folkert de Jong, Amabilis Insania, Middelheimmuseum Antwerpen, recensie, Knack Focus 46, 13/11/2013
– Philippe Parreno, Anywhere, Palais de Tokyo Parijs, recensie, Knack Focus nr. 46, 13/11/2013
– Ronald Ophuis, interview n.a.v. Oorlog en Trauma, Ghislainmuseum Gent, Knack Focus 45, 6/11/2013
– Emmanuel Perrotin, interview n.a.v. Happy Birthday Perrotin, Tripostal, Rijsel, Knack Focus 44, 30/10/2013
– Kendell Geers, interview n.a.v. Alphabête, Rodolphe Janssen, Brussel, Knack Focus 36, 4/9/2013
– Ron Mueck, De Gepetto van de glasvezel, artikel/ portret n.a.v. de tentoonstelling bij Fondation Cartier, Parijs, Knack Focus nr. 15, 10/4/2013.
– Mike Kelley, Stedelijk Museum Amsterdam, recensie, Knack Focus nr. 3, 16/1/2013
– Jeff Koons, interview n.a.v. de tentoonstelling bij Almine Rech, Brussel, Knack Focus nr. 43, 24/10/2012
– Orlan, interview n.a.v. 5 Ensembles in het MuHKA Antwerpen, Knack Focus nr. 42, 17/10/2012
– Nishiko, interview nav. Return on Invest, Stroom Den Haag, Knack Focus 24, 13/6/2012
– Andres Serrano, interview nav. Sacramentum,Sacred Shadows, Nathalie Obadia, Brussel, Knack Focus nr. 11, 14/3/2012
– L.A. Raeven, interview n.a.v. Ideal Individuals, Casino Luxembourg, Knack Focus nr. 9, 15/2/2012
– Kati Heck, interview n.a.v. Multikulti Sause, Tim Van Laere Antwerpen, Knack Focus 11/1/2012
– Vaast Colson, Interview n.a.v. En dan nu… muziek, De Garage Mechelen, Knack Focus 14/12/2011
– Prijs Jonge Belgische Schilderkunst, Opiniestuk, Metropolis M nr. 3, juni – juli 2011
– David Shrigley in Museum M Leuven, recensie, Metropolis M nr 2, april – mei 2011
– Rinus Van De Velde, artikel/portret in Metropolis M nr. 4, augustus -september 2010
– Mark Manders in het SMAK, artikel/ recensie in Metropolis M nr. 2, april- mei
2009
– Yoshitomo Nara, GEM, Den Haag, recensie, Knack Focus, 20/6/2007
– Tabaimo, Fondation Cartier Parijs, recensie, Knack Focus 22/11/2006
– Jan Hoet, Interview voor Muziek & Woord, Klara, juni 2006
– Hayao Miyazaki, essay in Knack Focus 1/3/2006
– Jake & Dinos Chapman, Enjoy More, Museum Kunstpalast Düsseldorf, recensie, Knack Focus 19/2/2003
– Matthew Barney, The Cremaster Cycle, Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, recensie, Knack Focus 13/11/2002
– A Human Masterpiece, an essay on the Cloaca by Wim Delvoye, artnet.com, december 2000.

Frank Koolen (1978, Maastricht)
Woont en werkt in Amsterdam
HYPERLINK “http://www.frankkoolen.com&#8221; http://www.frankkoolen.com
mail@frankkoolen.com

Opleiding

2008-2009 Rijksakademie van Beeldende Kunsten, Amsterdam
2001-2003 De Ateliers, Amsterdam
1996-2001 Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, Autonome Beeldende Kunst

Verwacht

2015
120 Minutes, Art Brussels, Brussel (met Lieven Segers)
Play Arti, TNK, 175 jaar Arti et Amicitae, Amsterdam
Playtime, Museum of Contemporary Art Roskilde, Roskilde Denmark (Solo)
Festival of Sports, Kunsthuys Syb, Beetsterzwaag
2016
Hacking Habitat, Utrecht

Solotentoonstellingen

2014
Fin, Project Probe #23, Suze May Sho, Arnhem (internet)
2011
Almost Home, Willem Baars Projects, Amsterdam
2010
Terra Nova, 1646, Den Haag
A Smile of Fortune, Fons Welters/Playstation, Amsterdam
2009
Sports Bar, 126 Gallery, Galway, Ierland
The Tropical Years, W139, Amsterdam
2007
The Future of Life, Nörkoppings Konsthall, Nörkopping, Zweden
Tourist Trophy, Ruang Mes 56 Gallery, Yogyakarta, Indonesië (i.s.m Lieven Hendriks)
2006
The Rheason Saga Continues Again and Again and Again…, K13, Velp (i.s.m Sjoerd Tim)
2005
The Story of The and The, Museum Stadsgalerij, Heerlen
2004
Grace, CBKG/Artsniper, Arnhem (i.s.m Jaap Kroneman) (cat.)
FalsE #2, Expodium, Utrecht (i.s.m Marcel van de Berg)
2003
The Beginning, De Ateliers, Amsterdam
Hunting Luck, Ellen de Bruijne Projects/Dolores, Amsterdam
Nicht Kippen, Galerie Peninsula, Eindhoven (i.s.m Lieven Hendriks)

Selectie uit groepstentoonstellingen (vanaf 2005)

2015
A Belgian Politician, Marion De Canniere Art Space, Antwerpen, Belgie
MOM, Masker in de kunst van het heden, CBK Zuidoost, Amsterdam
2014
The Artist Speaks, Oude Kerk, Amsterdam
Altijd Wat, B32, Maastricht
I’m not doing anything until I feel the need #1, OBA, Amsterdam
I’m not doing anything until I feel the need #2, De Nederlandsche Bank, Amsterdam
Unfair, NDSM-Werf, Amsterdam, i.s.m Kasper Jacobs (cat.)
Pret Park, Mediamatic, Amsterdam
Kunst in uitvoering, Noord-Holland Biennale 2014, ’t Zand
Kunstvlaai 2014, Project Probe, Amstelpark, Amsterdam
Concept Store, Nest, Den Haag
Lekker Bezig, Leerling/Meester #13. Kunstpodium T, Tilburg
Kunst4Kids, Museum Boijmans van Beuningen, Rotterdam
Pipo Na Fondo, Les Invisibles, Trampoline Gallery, Antwerpen, Belgie (internet)
2013
Momentum, Gemak, Den Haag
Life in the Woods, Marres, Maastricht
No Safari, Blackbird Gallery, Utrecht
All is Giving, Public Artspace, Groningen (cat.)
Summer Exhibition, Willem Baars Projects, Amsterdam
Cash for Gold, Circa…dit, Arnhem
Parkstad Limburg Prijs, Schunck, Heerlen (cat.)
The Great Escape, Willem Baars Projects, Amsterdam
2012
INexactly THIS/Kunstvlaai, De Service Garage, Sint Nicolaas Lyceum, Amsterdam
BETER, EGBG, Medisch Centrum Haaglanden (cat.)
Krummes Ding, V8, Karlsruhe, Duitsland
Back to the Future, PGGM Hoofdkantoor, Zeist
Karaoke Paviljoen, Altrecht ggz/Het Vijfde Seizoen, Den Dolder, (cat.)
Mapping the Landscape, Museum van Bommel van Dam, Venlo (cat.)
Present Forever, FatForm, Amsterdam-Zuidoost (cat.)
Summer Exhibition, Willem Baars Projects, Amsterdam
Now I Lay Me Down To Eat, Kunstvereniging Diepenheim, Diepenheim
Back to the Future, CBKU, Utrecht
Conversation Pieces, Academiegalerie, Utrecht
2011
Hour House, De Service Garage, Amsterdam
To pay respect to…, Crate Project Space, Margate, UK
Verzameld Werk (Section Folklorique), Zeeuws Museum, Middelburg
Met Andere Ogen, Museum Van Bommel Van Dam, Venlo
1+(1+1)+1, Meetfactory Gallery, Praag, Tsjechie
Previews & Reruns, Kafana, Amsterdam
KAAP, Fort Ruigenhoek, Utrecht (cat.)
Kunstkamers Rotterdam, Noordereiland, Rotterdam (cat.)
Presentatie Art Amsterdam, Willem Baars Projects, Amsterdam
Poisson d’Avril, Vous Etes Ici, Amsterdam
Tropical Days, Supermarket/1646, Kultuurhuset, Stockholm, Zweden
2010
Beeld Hal Werk, Voormalig Stork-terrein, Amsterdam-Noord (cat.)
Schone Schijn, Noord-Hollands Duingebied, SBK Heemskerk, Heemskerk (cat.)
Van Bommel Van Dam Prijs, Museum Van Bommel Van Dam, Venlo (cat.)
Waterwerken, Universiteit van Algemeen Belang, Antwerpen, Belgie
2009
RijksakademieOpen, Rijksakademie van Beeldende Kunsten, Amsterdam (cat.)
New Kids on the Block, NICC, Antwerpen, België
Urban Stories, X Baltic Triennial, CAC, Vilnius, Litouwen (cat.)
De Oversteek, Bonnefantenmuseum op locatie, Rekem, België (cat.)
Re: Visie, Nederlands Filmfestival/Das Bilt, Utrecht
Cleaning Up the Mess, RC De Ruimte, IJmuiden
Fencing The Museum, Het Lektoraat/Stedelijk Museum, Amsterdam
Site2F7 Festival, Museum De Paviljoens, Almere
Van ambacht tot abstractie, Zuiderzeemuseum, Enkuizen
Contemporary Semantics Beta, Arti et Amicitiae, Amsterdam
Jubileum, Das Bilt, Utrecht
2008
RijksakademieOpen, Rijksakademie van Beeldende Kunsten, Amsterdam (cat.)
I am Comedy/We are Comedy, Hotel Mariakapel, Hoorn
Glocal Affairs, De Timmerfabriek, Maastricht (cat.)
Localisms, Museum De Paviljoens, Almere
Mr. Deeds goes to town, W139, Amsterdam
Het huis, de kamers, K13, Velp
Something and Something Else, Museum Van Bommel Van Dam, Venlo (cat.)
Het huis, de kamers 2, Heden, Den Haag
2007
Drawing Typologies, Voorstel gemeentelijke kunstaankopen, Stedelijk Museum, Amsterdam (cat.)
Curacion Geometrica, The Reliance Gallery, Londen, Engeland
The Go-Between, De Appel, Amsterdam
Heel erg mooi, Academiegalerie, Utrecht
2006
Koninklijke Prijs voor de Vrije Schilderkunst, Gemeentemuseum, Den Haag (cat.)
Wat is/Wat zou kunnen, W139, Amsterdam
Denkt Allen, 85 Gallery, Antwerpen, België
Hopes & Fears, Rael Artel Gallery, Pärnu, Estland
What a finger is to the moon…, Ellen de Bruijne Projects, Amsterdam
Quantumvis 2, RC De Ruimte, Ijmuiden
Urban Explorers, CBK, Dordrecht
2005
Loop of Sloop, Safe de Flat/AIM, Zwolle
Son of Poseidon, The Cellar, Zwolle
Iconen, Plaatsmaken, Arnhem
Saloon des Independents, Atelierhaus Mengerzeile, Berlijn, Duitsland

Projecten als curator/editor

2015
Club Double Play, Bijlmer Parktheater, Amsterdam
2014
– Moderator ‘All We Can Do…’, P/////AKT, Amsterdam
– Curator tentoonstelling ‘Concept Store’, Nest, Den Haag (i.s.m Marius Lut)
Met o.a. Wjm Kok, Michael Krebber, Merlin Carpenter, Klaas Kloosterboer, Ola Vasiljeva, Erika Hock, Jeroen Jacobs, John M Armleder, Vaast Colson en Paul Elliman.
2013
– Samensteller publicatie ‘Colour Logics’, Met o.a. Marijke van Warmerdam, WJM Kok, Klaas Kloosterboer, Martijn Hendriks, Folkert de Jong en een literaire bijdrage van A.H.J Dautzenberg. Utrecht
– Ontwerp tentoonstellingsconcept, Limburg Parkstad Prijs, Schunck, Heerlen
– Curator tentoonstelling KAAP 2013 (voorheen de Kinderbiënnale), Fort Ruigenhoek, Utrecht/Groenekan, 2013 Met: David Bade, Melanie Bonajo, Kaleb de Groot, Maria Pask & Saskia Janssen, Jonas Wijtenburg, Paul Segers.
2012
– Curator tentoonstelling The Great Escape, Willem Baars Projects, Amsterdam, 2012
Met Guillaume Bijl, Vaast Colson, Gert Robijns, Koenraad Dedobbeleer, Kristof van Gestel en Lieven Hendriks.
– Curator tentoonstelling KAAP 2012 (voorheen de Kinderbiënnale), Fort Ruigenhoek, Utrecht/Groenekan. Met: John Bock, Wim T. Schippers, Jos de Gruyter & Harald Thys, Egill Saebjornsson, Min Oh, Zoro Feigl, Maze de Boer, Maarten Vanden Eynde, Andreas Arndt.
– Organisator symposium ‘The Weight of Colour’ i.s.m De HKU, Het Materiaalfonds, Het Rijksmuseum en Eye Film Institute, Amsterdam/Utrecht, 2012. Met o.a. David Batchelor en Michael Taussig.
– Curator tentoonstelling Colour Logics, Academiegalerie, Utrecht, 2012. Met: Roy Villevoye, Fransje Killaars, Klaas Kloosterboer, Rene Daniëls, Uta Eisenreich, Lotte Geeven, Marius Lut.
2011
– Curator tentoonstelling Hour House, De Servicegarage, Amsterdam, 2011 (i.s.m Sjoerd Tim)
Met Keren Cytter, Daragh Reeves, Morgan Betz, Ben Mayman en Martijn Olie.

Residencies

– Instituto Buena Bista, Curacao, Mondriaan Fonds, mei t/m augustus 2014 (i.s.m Kasper Jacobs)
– Het Vijfde Seizoen, Altrecht ggz, Den Dolder, juli t/m september, 2012
– Atelierhaus Mengerzeile, Berlijn, Duitsland, april t/m juni 2005

Performances/Lezingen/Videovertoningen (selectie vanaf 2007)

2015
– Screening ‘Play Curacao’, Bijlmer Parktheater, Amsterdam
– Openingsperformance, De Belofte Ingelost, Kunstliefde, Utrecht
– Lezing/Performance ‘Time Travels’, P//////AKT, Amsterdam (i.s.m mentalist Timon Krause)
2014
– Presentatie, ‘Dilettante Font – I might like you’, What the Font, V&A Museum, London, UK
– Lezing, Beeldende Kunst en Taboe, HKU Studium Generale, Utrecht (i.s.m Wolf Aartsen)
– Openingsgesprek met Jos de Gruyter & Harald Thys, 1646, Den Haag
– Prijsuitreiking Young Blood Award, Galerie Ron Mandos, Amsterdam
– Veiling/presentatie, Concept Store, Nest, Den Haag
– Interview, Meestergesprek, Museum De Pont, Tilburg
2013
– Presentatie/lezing, Colour Logics Launch, Kapitaal, Utrecht
– Presentatie, On Momentum, Gemak, Den Haag
– Lezing, On Failure, Netwerkweek Fotografie, KABK, Den Haag
– Performance, Canta 4x, Boekpresentatie Kasper Jacobs, Café Hans, Amsterdam
– Lezing, Not so recent works and more’, ABK Maastricht, Maastricht
– Lezing, ‘Persoonlijke Top 3’, Platform Beeldende Kunst, Amsterdam
– Lezing, ‘Kind of recent works’, AKV/St. Joost, Den Bosch
– Videovertoning, ‘De Vissers’, Museumnacht, Goethe-Institut, Rotterdam
– Lezing, ‘Verdwaalde Beelden’, Lost & Found, De Waag, Amsterdam
2012
– Lezing, ‘Personal Colour Tactics’, Gerrit Rietveld Academie, Amsterdam
– Lezing, ‘Recent and not so recent works’, Re/Mix, KABK, Den Haag
– Lezing, ‘Colour Walks’, Het Gewicht van Kleur, Stichting Perdu, Amsterdam
– Lezing, ‘Probleem Kunst Opgelost’, Boekpresentatie Bas Fontein, 1646, Den Haag
– Lezing, ‘Micro Aerial Archaeology’, CBK Utrecht, Utrecht
2011
– Gespreksleider, Life is Heart, P.Art of your Life, Zwolle,
– Lezing, RE/MIX, AKV/St. Joost, Breda
– Videovertoning, Deus 2011, Impakt/Dropstuff, Amsterdam/Utrecht/Venetië
– Lezing en gastdocent, MaHKU, Utrecht
– Column/Performance ‘Mislukken in breder perspectief’, Zap-U Mislukken, CBKU, Utrecht
2010
– Performance, ‘F.K. Performance Kit’, Tussen de regels door, Kunstliefde, Utrecht
– Lezing/Videovertoning, ‘On The Tropical Years’, Blinded Tourist, W139, Amsterdam
– Presentatie, ‘The Happy children Nuancing…’, Botkyrka Konsthall, Tumba, Zweden
– Performance, ‘This is no secret’, I’ve never done this before #1, Delicatessen, Amsterdam

2009
– Videovertoning, ‘Welcome to the Studio’, Arnolfini, Bristol, UK
– Videovertoning, ‘The Last Stronghold’, Impakt Zondagsschool #7, Kokerloods, Utrecht,
2008
– Performance, ‘New Marshlands’, Site2F7 Festival, Museum De Paviljoens, Almere
– Videovertoning, ‘The Last Stronghold’, Impakt Festival, Utrecht
– Lezing, ‘Forces of Culture’, Stroom, Den Haag
– Lezing, ‘Zonder geluk valt niemand van het dak’, Studium Generale, HKU, Utrecht
– Lezing/Videovertoning, ‘My friends of reflective abstraction’, Bétonsalon, Parijs, Frankrijk
2007
– Decor-ontwerp voor moderne dans voorstelling ‘Eureka steps! Composing the unsought’ door Monica Antezana, K3/Kampnagel, Hamburg, Duitsland
– Presentatie, Generosity T.V, Your-Space, Eindhoven
– Lezing/workshops ‘Hunting Luck’ (10x), Stad & Taal Project, Stedelijk Museum, Amsterdam

Schetsontwerpen/Opdrachten

– Opdracht, Gerrit Rietveld College, Utrecht, 2015
– Fotoserie voor Achterland, Woord.nl, VPRO, 2014 (i.s.m Hiviniziki)
– ‘Wish me well’, Multiple voor de Kunstvlaai 2014, Amstelpark, Amsterdam, 2014
– ‘Navidome 3000’, Schetsontwerp voor Castellum Hoge Woerd, Leidsche Rijn/Utrecht, 2012
– ‘Nieuwe Maan’, Multiples voor het project BETER, EGBG, Ziekenhuis Haaglanden, 2012
– ‘United Colors’, Werk voor de entree Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, 2011
– ‘Foto Essay’, N34 Magazine, Nr 1. ZAND bv, CBK Drenthe/SKOR, 2009

(Gast)docentschap/commissies

Nu:
– Adviseur Beeldende Kunst Mondriaan Fonds
– Docent Autonome Beeldende Kunst, Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, Vanaf 2008
– Adviescommissie Beeldende Kunst, Stroom, Den Haag, Vanaf 2010
– Werkveldcommissie KABK Den Haag, Vanaf 2013
– Scout Prix de Rome, Mondriaanfonds, 2015

Ervaring:
– Lector ‘Kleur in Context’, Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, 2010-2014
– Gastdocent, KABK afdeling Autonoom jaar 3, Den Haag, 2014
– Gastldocent AKV/St. Joost, Den Bosch, 2013
– Gastdocent, MaHKU, Utrecht, 2013
– Externe deskundige eindexamens Autonoom, KABK, Den Haag, 2012/2013
– Gastdocent AKV/St. Joost Masteropleiding, Den Bosch, 2011
– Oktober 2010 t/m mei 2011: Docent aan de Staatliche Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe, Duitsland (Klasse Van Warmerdam).
– Adviescommissie Materiaalfonds, Amsterdam, 2010
– Docent Illustratieve Vormgeving, Hogeschool voor de Kunsten Utrecht , 2007-2010
– Docent 3e en 4e jaar autonome beeldende kunst op regelmatige basis (10x), Hogeschool voor de kunsten Utrecht, 2006/2007
– Gastlessen Staatliche Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe (Van Warmerdam), 2005
– Gastlessen Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, 2002-2006

Nominaties

– Shortlist Bio Art & Design Award, NWO/ZonMW, Den Haag, 2014
– Longlist Heinekenprijs 2014
– Oriëntatiereis Oost-Europa, Mondriaan Fonds, 2013
– Nominatie Limburg Parkstad Prijs, 2013
– Nominatie Van Bommel Van Dam Prijs, 2010
– Nominatie Volkskrant Beeldende Kunstprijs, 2009
– Selectie Koninklijke Prijs voor de Vrije Schilderkunst, 2006
– Selectie Koninklijke Prijs voor de Vrije Schilderkunst, 2003
– Jong Talent Prijs 2001, CBKU, Utrecht

Collecties

– Museum van Bommel van Dam, Venlo, 2011
– Collectie Sanders, Amsterdam, 2010
– Océ / van der Grinten collectie, Venlo, 2008
– Verschillende privécollecties

Kranten/Tijdschriften/internet (selectie vanaf 2006)

– ‘Achterland-De Poentunnel’, Editorial, http://www.newdawnpaper.nl, 27/10/2014
– ‘Thuis achter de laptop’. Jeanne Prisser, De Volkskrant, 17/10/2014
– Art & Everyday Life, Lieneke Hushof, Mr. Motley Website, 19/09/2014
– De tentoonstelling die geen tentoonstelling wil zijn, Metropolis M Website,19/06/2014
– ‘Leerling/Meester #13..’, Niek Hendrix, http://www.lost-painters.nl, 11/04/2014
– ‘En fin de compte…, Lise Lerichomme, Tete a Tete Magazine No. 6, France, 2014
– ‘Kunst van de dag’, Sascia Vos, http://www.galeries.nl, 21/10/2013
– ‘Inside the Wooden Cube’, Mare van Koningsveld, Metropolis M Website, 24/09/2013
– ‘Spelen met betekenis’, Kaap 2013, Marjolein Geraedts, Tubelight #87, 2013
– ‘Absurdisme is Realisme’, Nanda Janssen, Kunstbeeld.nl, 30/03/2013
– ‘Gespot: The Great Escape’, Els Fiers, Knack Focus # 10, 06/03/2013
– ‘PLP 2013’, Zuiderlucht/Cultureel maandblad, februari 2013
– ‘Waarom zijn alle sociale netwerksites blauw-wit?’, NRC Handelsblad, 22/10/2012
– ‘Zang en Spelen’, Ludianne Hoogsteen, VPRO Gids #40, Oktober 2012
– ‘Fantasialand, Zeeuws Museum jubileert’, Dominiek Ruyters, Metropolis M Website, 27/02/2012
– ‘Collected Works’, Moosje Goosen, Frieze Magazine, Issue 145, February’March 2012
– ‘De spelregels van een museum’, Anne Ruygt, Tubelight #78, 2012
– Surrealistisch, reusachtig, wiebelend kaartenhuis, Lucette ter Borg, NRC Next, 13/01/2012
– ‘Instortend kaartenhuis vol kunstwerken’, Jan Pieter Ekker, Het Parool, 13/01/2012
– ‘Surrealistisch kaartenhuis’, Lucette ter Borg, NRC Handelsblad, 22/12/2011
– ‘Tip 3: Hour House in De Service Garage’, Jolien Verlaek, Metropolis M Website, 29/12/2011
– ‘Met een vlot vol fenomenen op reis’, Rolf Bosboom, PZC, 14/10/11
– ‘Asoziale Plastik’ Jennifer Allen, Fountain Magazine #3, Linz, Oostenrijk, 2011
– ‘Op de valreep: KAAP’, Jolien Verlaek, Metropolis M website, 10/07/2011
– ‘Opgravingen doen in een megazandbak’, Dana Linssen, NRC Handelsblad, 16/06/2011
– ‘Minimuseum’, Anita Twaalfhoven, Dagblad Trouw, 08/06/11
– ‘Op weg naar Terra Nova’, Alexander Mayhew, Metropolis M website, 06/01/2011
– ‘Nieuw’, NRC Handelsblad, 17/12/2010
– ‘Altar Modern’, Jennifer Allen, Frieze Magazine, Issue 135 November–December 2010
– ‘Gaat het wel om dat paard?’, Edwin Verhoeven, .UNST, December 2010
– ‘Kunstzenen Vernetzen’, Beate Schindler, KULT #4, augustus/september 2010
– ‘Vilnius Urban Stories’, Neringa Cerniauskaite, Issue 21, Spring 2010
– ‘Ruilen?’, Sanne Rispens, All About Art, #0, 05/2010
– ‘Kunstenaars over Kunstenaars’, Esther Darley, Kunstbeeld Nr. 4, 2010
– ‘Urban Stories, Valentinas Klimasauskas, Metropolis M #1,2010
– ‘New Kids on the Block’, Anne Marie Poels, (H)Art Magazine #59, België, 12/20/09
– ‘Bevrijdende diversiteit’, Rosa Juno Streekstra, Tubelight 64, 11/09/2009
– ‘Ik heb drie keer ademloos gekeken’, Volkskrant Beeldende Kunstprijs, De Volkskrant, 22/05/09
– ‘Het belang van toeval’, Sasja Kooistra, De Volkskrant, 29/01/09
– ‘Een grimmige komedie in Hotel Mariakapel’, Pedro Bakker, Metropolis M website, 11/12/08
– ‘Pogingen greep te krijgen op de wereld’, Marina de Vries, De Volkskrant, 29/11/08
– ‘Verwondering over verandering’, Lies Holtrop, Gooi en Eemlander, 29/04/08
– ‘Een verzameling eigenaardigheden’, Noor Mertens, Tubelight 57, 2008
– ‘Drawing Typologies’. Erik van Tuijn, Metropolis M, No 5, okt/nov 2007
– ‘Stad en Taal ontmoet Kunst’, Stedelijk Museum Bulletin nr. 02, Amsterdam, 2007
– ‘Dröm från Amsterdam’, Brittmarie Engdahl, Folksbladet, 11/01/07
– ‘Den ultimata utopin i universum’, Mats Granberg, Nörkoppings Tidningar, 08/01/07
– ‘Orgie van lijnen en vlekken’, De Gelderlander, 02/11/2006
– ‘Ruis betekent nadenken’, Bert Mebius, De Groene Amsterdammer nr. 37, 2006
– ‘Hoop’, Koekerd, Column van Hans Aarsman op de website http://www.photoq.nl
– ‘Leren presenteren’, Lucas X, juli/aug/sept, 2006
– ‘Hollandi kunstnikud uurivad hirme’, Silja Joon, Pärnu Postinees, 01/08/06

Televisie/Radio:

– Radioprogramma, ‘Levensverhalen’, Amsterdam FM, 10/01/2015
– Radioprogramma, ‘Labyrint’, VPRO, Radio 1, 11/11/2012
– Radioprogramma, ‘Studio Idzerda’, VPRO, Radio 1, 21/10/2012
– Radioprogramma ‘De Avonden’, VPRO, Radio 6, 09/10/2012
– Documentaire, C.K. (Door Barbara Visser), Holland Doc, VPRO/NL2, 01/03/2012
– Televisieprogramma, AVRO’s KunstUur, AVRO/NL2, 24/10/2009
– Televisieprogramma, ‘Kunststof TV’, NPS, Nederland 2, 31/05/2009
– Radioprogramma ‘De Avonden’, VPRO, Radio 6, 02/02/2009
– Radioprogramma ‘OBA Live’, Omroep Llink, Radio 5, 02/02/2009
– Televisieprogramma ‘Generosity Television’, Razo T.V/A1 (Lokale T.V.), Amsterdam 2007
– Televisieprogramma ‘6Pack’, SBS 6, 24/12/2004

Publicaties/Catalogi:

– ‘De Grote Amsterdamse Kunstkalender, Trichis Uitgevers, Amsterdam, 2014
– ‘Verhalen opdiepen’, Fotobijdrage, VPRO Gids #41, 2014
– ‘Closed Harmony’, Dark & Stormy Magazine #5, Amsterdam, 2014
– ‘2 Prenten’, Website Platform Beeldende Kunst, Amsterdam, 2014
– I’m not doing anything until I feel…, Kalender Joanneke Meester, Amsterdam, 2014
– ‘De Grote Amsterdamse Kunstkalender, Trichis/MAP, Amsterdam, 2013
– ‘Om in te nemen’, BETER Consortium, EGBG, Den Haag, 2013
– Paviljoen’, Altrecht ggz/Het Vijfde Seizoen, Den Dolder, 2012
– Pleidooi voor Polyfonie, Meldpunt Kunstonderwijs, Utrecht, 2012
– Leerling/Meester 2011, Kunstpodium T/HKU, Tilburg/Utrecht, 2012
– HMK 2008-2010 Reunion, Hotel Mariakapel, Hoorn, 2011
– Collectiecatalogus 40 jaar vBvD, Museum Van Bommel van Dam, Venlo, 2011
– ‘Unter dem Motto’, Multiple voor Motto Distributions, Berlijn/Zurich, 2010
– ‘Kunstenaars doen wat zij willen’, Gijs Frieling, Schrijven voor W139, 2010
– ‘The Tropical Years en De Bordings’, Gijs Frieling, Land of Water, Nr. 0, maart 2009
– ‘Stad & Taal ontmoet kunst’, Speciale Uitgave Stedelijk Museum Amsterdam, 2007
– ‘DK Box-magazine #1’, Kunstenaarsuitgave, Berlijn, 2007
– ‘Dictionary #1 2007’, http://www.wordsatyourfingertips.org, Istanbul/Kopenhagen, 2007
– ‘Extra Room’, 10 Jaar Academiegalerie, Academiegalerie Utrecht, 2006
– ‘Report of an Ongoing Journey’, W139 Amsterdam, 2006
– ‘Met Stip’, Startstipendia Fonds BKVB 2004-2005, 2006
– ‘Acht Tentoonstellingen’, CBKG Arnhem, 2004
– ‘Interfering’, Architectuur Studio de Ruimte, 2003 (i.s.m BOR)
– ‘Cabinets of Wishful Thinking’, Kunstenaarsuitgave, 2003
– ‘5 jaar Academiegalerie’, Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, 2001
– ‘Nominaties 2001’, Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, 2001

Tekstuele bijdragen (selectie vanaf 2007)

– ‘POP POP FIZ FIZ, 1 op 4, en nu bier, bijdrage boek Vaast Colson, Antwerp, Belgie, 2015
– ‘Beste Alexander Kops’, Website Platform Beeldende Kunst, Amsterdam/De Gelderlander, 2015
– ‘Beste afstuderende kunstenaar’, Tubelight #87, 2013
– ‘Incasseringsdiploma’, Website Platform Beeldende Kunst, Amsterdam, 2013
– ‘Beste nieuwe kunstenaar’, FA HKU TWG, Eindexamencatalogus Fine Art, HKU, Utrecht, 2013
– ‘Obviously, Frank Koolen in conversation with Bonno van Doorn’, 1646, Den Haag, 2013
– ‘Toekomst van het kunstonderwijs in zeven voorspellingen’, Pleidooi voor polyfonie, Meldpunt Kunstonderwijs, Utrecht, 2012
– ’13 jaar tentoonstellingen, een bloemlezing’, M/L, Kunstpodium T, Tilburg, 2012
– ‘Kasper Jacobs, Schipbreukeling in de Tijd’, De Nieuwe #23, 2010
– ‘Koolen over Koolen’, Violence can be lovely, SG#1, Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, 2009
– ‘Stad-Taal. Beeld-Woord’, Stedelijk Museum: ‘Stad & Taal ontmoet kunst’, Amsterdam, 2007

2806264013.jpeg

jL6eJbN.jpg12819225_10153992851784914_340234976185569679_o.jpg

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: